ZoetermeerOV

Al het openbaar vervoer in Zoetermeer. Trein tram bus en meer.
Doorzoek nieuwsberichten  
[printversie]         | | |
 
 

 

Nieuws

< 1062 / 1063 / 1064 >

Notitie ontwikkeling Oostzijde Zoetermeer

vrijdag 15 september 2006

Het opnemen van het station Bleizo in het concept Stedenbaan is een belangrijke stap om het gebied aan de oostzijde van de stad een kwaliteitsimpuls te geven. Het gaat daarbij zowel om het realiseren van een regionaal railproduct als om het realiseren van het verstedelijkingsprogramma.

Korte omschrijving
Het opnemen van het station Bleizo in het concept Stedenbaan is een belangrijke stap om het gebied aan de oostzijde van de stad een kwaliteitsimpuls te geven. Het gaat daarbij zowel om het realiseren van een regionaal railproduct als om het realiseren van het verstedelijkingsprogramma van de Zuidvleugel dat het mede mogelijk maakt dat er in stationsomgevingen woningen, kantoren en voorzieningen worden gebouwd in de periode 2010-2020. Het ondersteunen van het verstedelijkingsprogramma met het gegeven van het station Bleizo betekent dat nagegaan moet worden hoe een dergelijk programma zich verhoudt ten opzichte van vigerende plannen en programma's. Het gebied waarin het station Bleizo noodzakelijkerwijs moet komen wordt nu gekenmerkt door een ruimtelijke ontwikkeling waar een groot aantal partijen ambities en doelen willen realiseren. Doelen en ambities die per partij in termen van schaalniveau, thematiek en aard uiteenlopend zijn.

Het realiseren van het station Bleizo en omgeving vraagt derhalve om een proces, waarbij partijen gezamenlijk ambities en belangen vastleggen, wat zorgt voor een breed gedragen basis, voor commitment bij alle partijen.

Het resultaat moet zijn een intentieovereenkomst waarin een gezamenlijke gebiedsvisie voor Bleizo wordt opgesteld, op basis waarvan op lokaal, regionaal en provinciaal niveau de verschillende ruimtelijke belangen tegen elkaar kunnen worden afgewogen en waarbij wordt gezorgd voor aansluiting op en verankering in lopende processen (RSP Haaglanden, RR2020, regionale bedrijventerreinenstrategie Haaglanden etc.). Aan de hand van de gebiedsvisie kunnen de voorbereidingen worden getroffen voor een uitvoeringsovereenkomst voor het gebied rondom het station.

Standpunt raadscommissie Ruimte d.d. 27 september 2006

Benutten en bouwen
Om de stad en regio verder te ontwikkelen tot een vitaal en aantrekkelijk netwerk is de komende decennia nog veel extra ruimte nodig om te werken, te wonen en te recreŽren. Het probleem van de Zuidvleugel van de Randstad is de schaarse resterende ruimte gekoppeld aan een hoge verstedelijkingsdruk in het gebied.

Dit vraagt een proces waar zorgvuldig ruimtegebruik centraal staat. Het rijk heeft gemeenten, provincies en regionale samenwerkingsverbanden de nodige beleidsvrijheid gegeven om te werken aan een beleid gericht op integrale gebiedsontwikkeling.

Het opnemen van het station Bleizo in het concept Stedenbaan (2005) is een belangrijke stap om het gebied ten oosten van Zoetermeer een kwaliteitsimpuls te geven. Het concept Stedenbaan heeft een dubbele functie. Het realiseren van een regionaal railproduct en het ondersteunen van het verstedelijkingsprogramma van de Zuidvleugel. Het ondersteunen van het verstedelijkingsprogramma wil zeggen: het mede mogelijk maken dat er in de stationsomgevingen woningen, kantoren en voorzieningen gebouwd kunnen worden in de periode 2010-2020. Door beter regionaal treinverkeer worden de stationslocaties aantrekkelijke plaatsen voor stedelijke ontwikkeling, zowel voor nieuwbouw als renovatie en transformatie.

Het station Bleizo draagt bij aan knooppuntontwikkeling(verknoping Randstadrail en Stedenbaan) en schept een voorwaarde voor een hoogwaardige ontsluiting van de aangrenzende gebieden(Prisma, Van Tuyllpark, Hoefweg Zuid) en de (stedelijke) gebieden in een ruimere context. Invulling van het gebied in de directe nabijheid van het station vraagt in dit verband aandacht en ruimte voor ketenmobiliteit, parkeer en reisvoorzieningen.

Het ondersteunen van het verstedelijkingsprogramma van de Zuidvleugel met het (nieuwe) gegeven station Bleizo betekent, dat nagegaan moet worden hoe een dergelijk programma zich verhoudt ten opzichte van de vigerende programma's (Prisma, Hoefweg Zuid) en welke varianten mogelijk zijn om deze programmaís op elkaar te laten aansluiten.

Proces
In het licht van bovenstaande zijn we op het speelveld van een regionaal ontwikkelingsproces aangekomen. Bepalend in een dergelijk proces zijn: het schaalniveau, de fase waarin het ontwikkelingsproces bevindt, en het hiermee samenhangende veld van betrokken actoren en hun positie.

Het gebied waarin Bleizo en omgeving noodzakelijkerwijs moet komen wordt nu gekenmerkt door een ruimtelijke ontwikkeling waar een groot aantal partijen ambities en doelen willen realiseren. Deze ambities en doelen zijn per partij in dit gebied in termen van schaalniveau(landelijk, regionaal, lokaal), thematiek(natuur, wonen, werken, verkeer) en aard(financieel, maatschappelijk, economisch) uiteenlopend.

Het realiseren van het station Bleizo en omgeving vraagt derhalve om een proces, waarbij partijen gezamenlijke ambities en belangen vastleggen, wat zorgt voor een breed gedragen basis, voor commitment bij alle partijen. Een proces van gezamenlijke visievorming, beleidsafstemming en programmering op lange termijn. Een proces dat in het teken staat van de consolidatie en gezamenlijke definiŽring van opgaven en met de daarbij behorende bestuurlijke besluitvorming.

Naar een gezamenlijke definiŽring van opgaven
Met het overzicht van de diverse ontwikkelingen en activiteiten die tot nu toe hebben plaatsgevonden wordt verkend en aangegeven welke opgaven en afhankelijkheden er nodig zijn om het station Bleizo en omgeving te kunnen realiseren.

Het nieuwe collegeprogramma 2006-2010 geeft aan dat Zoetermeer in overleg met Lansingerland de ontwikkelingen rond knooppunt Bleizo krachtig verder wil ontwikkelen. In overleg met Lansingerland zal worden nagegaan of een deel van het bedrijventerrein Prisma op termijn kan worden ingezet voor woningbouw. Allen indien daartoe een verzoek vanuit de provincie en de WGR+ gebieden Haaglanden en Rijnmond zal worden gedaan om mee te werken aan de ontwikkeling van het gebied ten oosten van de Kruisweg, zal Zoetermeer dat in overweging nemen. Tot die tijd zal Zoetermeer geen activiteiten ondernemen.

Vervoerskundige aspecten
Om de haalbaarheid van het station Bleizo te kunnen aantonen heeft de gemeente Zoetermeer samen met het Stadsgewest Haaglanden het initiatief genomen een onderzoek te laten verrichten naar de vervoerswaarde van de knoop Bleizo. Over de uitkomsten van dit onderzoek heeft de Nederlandse Spoorwegen(NS) positief geoordeeld (minimale eis van 1000 in -en uitstappers per etmaal extra wordt ruimschoots gehaald). Vervolgens heeft de spoorbeheerder Prorail een onderzoek gedaan naar de kosten en fysieke inpasbaarheid van het station Bleizo en de inpasbaarheid van een stop op het betreffende baanvak. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen belemmeringen zijn om met het ministerie van Verkeer en Waterstaat de onderhandelingen op te starten over de financiering van het project. Parallel hieraan zal de regio Haaglanden de NS vragen om op basis van de eerder genoemde onderzoeken te kijken naar de klantattractiviteit en exploitatie. Bij een positieve uitkomst kan dan medio oktober 2006 een bedieningsgarantie afgegeven worden.

In de op 29 juni 2005 door het Algemeen Bestuur van het Stadsgewest Haaglanden vastgestelde regionale Nota Mobiliteit staat het project Verlengde Oosterheemlijn aangegeven als uit te voeren OV-project tot 2011. In het Regiofonds BOR Haaglanden zijn financiŽle middelen voor dit project gereserveerd. Het Stadsgewest Haaglanden en de gemeente Zoetermeer streven ernaar om het project Verlengde Oosterheem/station Bleizo uiterlijk in 2010 gerealiseerd te hebben.

In het kader van het concept Stedenbaan wordt ook gekeken naar de wijze waarop vorm gegeven wordt aan de eerder aangeven verstedelijkingsambitie. De vigerende programmaís op Prisma en Hoefweg Zuid alsmede de bestaande terreinen Lansinghage en Brinkhage zijn niet hoogwaardig genoeg om een aantrekkelijke plaats te zijn voor stedelijke ontwikkeling. Met name zal de NS/Prorail de programmatische invulling, de leefbaarheid en de beleving van de directe omgeving van het station bij haar eindoordeel over de haalbaarheid van Bleizo sterk laten meewegen. Een mix van verschillende functies en een substantieel aantal woningen in de omgeving van het station zijn belangrijke voorwaarden voor het slagen van het project.

Programmatisch en planologisch aspecten
Om tot een beter programmatisch invulling te komen voor de genoemde gebieden zijn verschillende partijen van belang. Een eerste vereiste is dat de betrokken gemeenten Zoetermeer en Bleiswijk/3B de bereidheid uitspreken om met elkaar te werken aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de diverse gebieden die van belang zijn bij de ontwikkeling van Bleizo.

Om een dergelijk proces vorm te geven is door de gemeente Zoetermeer en Bleiswijk aan het Buro Gerrichhauzen en Partners gevraagd een onderzoekstraject op te starten voor de oostzijde van Zoetermeer. Dit traject was geen opdracht om een inrichtingsplan met een daarbij behorend programma te ontwikkelen, maar vooral bedoeld om na een periode van verwijdering een proces van gezamenlijk nadenken over de grensgebieden te bevorderen. Het proces heeft als zodanig ook geen visie opgeleverd die door beide partijen wordt gedeeld, maar heeft wel het proces van gezamenlijk denken over de diverse gebieden in sterke mate bevorderd.

De gemeenten zijn het eens over het realiseren van het station Bleizo en de verlenging van de Oosterheemlijn. Ook heeft men de bereidheid uitgesproken om de directe omgeving van het station te stroomlijnen op de knooppuntontwikkeling(vier kwadranten, Lansinghage, Brinkhage, Prisma, Hoefweg Zuid).

De gemeenten zijn het thans niet eens over de gedeeltelijke verkleuring van Prisma naar woningbouw en/of andere intensieve functies. Zoetermeer wil ondanks lopende processen samen met de reeds aanwezige marktpartijen de mogelijkheden van verdichting rondom Bleizo en de verlengde Oosterheemlijn onderzoeken.

Met betrekking tot het gebied Hoefweg Zuid geldt dat Zoetermeer de gebieden waar Zoetermeer rechten heeft gevestigd zo spoedig mogelijk in ontwikkeling wil brengen, met in acht name van de gerechtvaardigde wensen van Bleiswijk.

Overeenstemming bestaat over de aard van de bedrijvigheid in dit gebied. Zoetermeer onderschrijft dat daar waar mogelijk aangesloten moet worden bij het profiel van agribusiness ten oosten en ten zuiden van Hoefweg-Zuid. De gemeente Bleiswijk geeft aan dat er ook andere aansprekende bedrijvigheid mogelijk moet zijn.

Het advies van het Bureau Gerrichhauzen en Partners om de ontwikkeling van Hoefweg-Zuid onder te brengen in een gemeenschappelijke regeling is door de gemeente Bleiswijk als mogelijkheid overgenomen. De gemeente Zoetermeer wil daaraan meewerken als daarmee het tot ontwikkeling brengen van het gebied kan worden versneld.

Met betrekking tot de Rottezoom/Klappolder zijn de beide gemeenten het er over eens dat voor dit gebied een inrichtingplan moet worden opgesteld met als uitgangspunt de versterking van de groene functie van het gebied. De gemeenten zijn het er ook over eens dat ter financiering ervan en/of ter ondersteuning van de gebruikswaarde van de groene functie, rode elementen kunnen worden toegevoegd. Over de aard, de functie en de omvang van de rode elementen zijn de gemeenten het niet eens. De gemeente Bleiswijk heeft inmiddels de WVG van toepassing verklaard op dit gebied om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan.

Beide gemeenten zullen in het kader van het RodS(recreatie in en om de stad)-project Rottezoom(=Klappolder) door de provincie uitgenodigd worden om deel te nemen aan dit project. De Rottezoom (Zuidvleugelproject)omvat 250 ha recreatief groen, waarvan 125 ha als PPS gerealiseerd moet worden en de andere 125 ha gefinancierd wordt door het rijk.Met uitzondering van de PPS ha dient het project in 2013 te zijn afgerond.

Voorts zijn voor de programmatische veranderingen naast de beide gemeenten van belang het Stadsgewest Haaglanden en de Regio Rotterdam. Het Stadsgewest Haaglanden heeft indertijd aan de Rotterdamse regio het verzoek gedaan ten behoeve van de Haaglandse behoefte aan bedrijventerreinen Prisma ter beschikking te stellen. Dit verzoek is zoals we weten gehonoreerd. Een en ander is vervolgens vastgelegd in het RR2020 van de Stadsregio Rotterdam(streekplan provincie) en in een bestemmingsplan van de gemeente Bleiswijk.

Door het station Bleizo is een nieuwe situatie ontstaan met de wens om tot een andere programmatische invulling van Prisma en Hoefweg-Zuid te komen.

In overleg met genoemde partijen is afgesproken om een bestuurlijk overleg voor te bereiden met het Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Rotterdam, gemeente Lansingerland, gemeente Zoetermeer om in een planologische zin de basis te leggen(herziening streekplan en bestemmingsplan) voor de programmatisch ontwikkeling van Prisma en Hoefweg-Zuid in relatie met het station Bleizo.

Perspectief op uitvoering
Uitgaande van het operationeel zijn van het station in 2011 moet met de uitvoering van de verlenging van de Oosterheemlijn en de bouw van het station in 2009 zijn begonnen. Met de voorbereiding inclusief de planologische procedures zal in het laatste kwartaal van 2006 moeten worden begonnen.

Daarvoor zal nodig zijn dat in 2006 de financiering van het station(MIT), de programmatisch ontwikkeling van Prisma en de planologisch onderbouwing in samenhang worden vastgelegd in een intentieovereenkomst.

Onderdeel van de intentieovereenkomst is een gezamenlijk op te stellen gebiedsvisie voor Bleizo, op basis waarvan op lokaal, regionaal en provinciaal niveau de verschillende ruimtelijke belangen tegen elkaar kunnen worden afgewogen en waarbij wordt gezorgd voor aansluiting op en verankering in lopende processen(RSP Haaglanden, RR2020, regionale bedrijvenstrategie Haaglanden etc.) Aan de hand van de gebiedsvisie kunnen voorbereidingen worden getroffen voor een uitvoeringsovereenkomst.

Raadsbesluit 060647. Notitie ontwikkeling Oostzijde Zoetermeer

De raad van de gemeente Zoetermeer;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 september 2006;
besluit

  1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen aan de oostzijde van Zoetermeer;
  2. Het college de opdracht te geven een gezamenlijke gebiedsvisie voor Bleizo op te stellen met de Stadsregio Rotterdam, het stadsgewest Haaglanden, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Bleiswijk/Lansingerland;
  3. Samen met de gemeente Bleiswijk/Lansingerland te komen tot een gemeenschappelijke regeling voor Hoefweg Zuid.
  4. Deel te nemen aan het Zuidvleugel Project-Recreatie in en om de stad (RodS)

Dit besluit treedt in werking twee weken na de bekendmaking daarvan, tenzij over onderdelen van dit besluit een inleidend verzoek tot het houden van een referendum wordt gedaan

Vastgesteld in de openbare vergadering van 9 oktober 2006


Bericht geplaatst op woensdag 15 november 2006
Publicatie gemeente Zoetermeer van vrijdag 15 september 2006
Meer nieuwsberichten over | Station Lansingerland-Zoetermeer | Stedenbaan

Reageer ook op dit nieuwsbericht!

Wil jij ook je mening laten weten? Vul dan onderstaand formulier in!
Voor de duidelijkheid: dit is dus niet de mogelijkheid om de redactie van ZoetermeerOV privť een bericht te sturen. Je iemeeladres is verplicht opdat de redactie je eventueel kan bereiken of beantwoorden.
ZoetermeerOV behoudt zich echter nadrukkelijk het recht voor, om verkeerde reacties (iedereen weet wat ik bedoel) zonder melding te verwijderen.

Naam
Mailadres; verplicht, wordt niet publiekelijk getoond
Mailadres; moet precies gelijk zijn, ter controle tegen spammers
Titel

 

Werkzaamheden & omleidingen

» NS
» Connexxion
» HTM
» RET
» Arriva


Reacties

Flora Wagemans: Hoe kani ik per email een rit binnen zoetermeer aanvragen? [lees meer...]
Uw naam: Komende weer en de maandag erop geen treinen van/naar Zoetermeer wegens werkzaamheden bij Goud. NS vervangt gedurende meer dn 1 week een kwartierdienst per t [lees meer...]
Khalid El bahraoui: Hoe kan ik zilverdomm met bus vanaf station Zoetermeer een welke ?ik kom ban Amsterdam met trein een heb geen idee hoe ? Merci [lees meer...]
Dewi: ik vind dit echt een heel handig stukje voor mijn autobiografie. ik moest een stukje zoeken van 23-11-2003 en...GELUKT!!! [lees meer...]
Muerders J.L.C.: Oplossing puzzel : haardvuur. [lees meer...]
Sersjo Kantebeen: De oplossing van de puzzel woordzoeker is: HAARDVUUR. [lees meer...]
S Benfield: Haardvuur [lees meer...]
S Kantebeen: Haardvuur [lees meer...]

Foto's

Station Zoetermeer in de sneeuw; station Zoetermeer 10 december 2017
Nieuwe bestemmingen; station Zoetermeer 18 december 2016


 

   ZoetermeerOV is een site van Maarten Batenburg.   Bezoek ook eens OVcentraal en Maarten.OVcentraal.     Copyright 2004 - 2019. |