ZoetermeerOV

Al het openbaar vervoer in Zoetermeer. Trein tram bus en meer.
Doorzoek nieuwsberichten  
[printversie]         | | |
 
 

 

Nieuws

< 845 / 846 / 847 >

Kamer kraakt spoorboekje van NS

woensdag 22 februari 2006

De Tweede Kamer wil dat de Nederlandse Spoorwegen het nieuwe treintijdenschema aanpassen.

Volgens kamerleden van CDA en PvdA hebben Nederlandse vervoerders in hun nieuwe dienstregeling te weinig oog voor regio’s buiten de Randstad. Naar het oosten en het noorden van het land moeten meer intercity’s rijden. GroenLinks wijst ook op het ver-dwijnen van stoptreinen in de Randstad. "In 2007 was ons een grote vooruitgang beloofd doordat lijnen als de Betuweroute worden opgeleverd. Daar is weinig van te zien", zegt Duyvendak.

De NS hebben vooraf geen instemming van de regering nodig voor de dienstregeling. Met deze machtsbeperking hebben PvdA en CDA zelf ingestemd. Wel kan staatssecretaris Schultz (verkeer) met de directie praten om de bezwaren van de politiek duidelijk te maken. Daar roepen de CDA- en PvdA-kamerleden toe op. Morgen debatteren kamerleden en staatssecretaris over de NS-plannen.

Al eerder gaven kamerleden van CDA, PvdA, VVD, GroenLinks en de SP af op de nieuwe doelstellingen van de NS. Omdat het komende jaar veel werkzaamheden gepland staan, verlaagde het vervoersbedrijf zijn doelstellingen voor dit jaar.

In de afspraken die de staatssecretaris en de NS maakten over het gebruik van het spoor, staat dat de bewindsvrouw over deze doelstellingen wél iets kan zeggen. Onder druk van de VVD-staatssecretaris verhoogden de spoorwegen deze maand hun punctualiteitsambitie dan ook met één procent tot 86 procent. Als ze dit niet halen –wat ze zelf verwachten, vanwege veelvuldig onderhoud aan het spoor– heeft dit geen consequenties.

Spoorwegveiligheid en Spoorboekje 2007

Gisteren en vandaag debatteerde de vaste commissie Verkeer en Waterstaat met de minister (over spoorveiligheid) en de staatssecretaris (over spoorboekje 2007). Fred Andrioli was daarbij aanwezig, en brengt verslag uit.
De kamerleden zijn in het algemeen ontevreden over de dienstregelingplannen van de NS. Met name verslechteringen in het lange-afstandsvervoer en sluiting van stations zijn punten van zorg.

[...]

Onvrede met ontwerp-dienstregeling 2007 van NS. "Moet de Rekenkamer niet eens een onderzoek doen naar NS ?"

Alhoewel, als gevolg van eerdere besluiten, de Kamer formeel niets of weinig meer te zeggen heeft over de dienstregeling van NS, was er toch een grote behoefte om hierover met de Staatssecretaris te spreken.

Van Hijum gaf toe dat de rol van de Kamer zeer beperkt is. De Staatssecretaris toetst de plannen van NS. Toch benadrukte hij dat de overheid de taak heeft het publiek belang te bewaken. Dijksma zei dat het feit dat NS een concessie heeft voor het hoofdnet, niet betekent dat NS dan maar tot 2015 met rust gelaten zou moeten worden. Zij vroeg om een meer actieve houding van de Staatssecretaris ten opzichte van NS.
Duyvendak vroeg waarom sommige fracties dan in het verleden akkoord zijn gegaan met de concessie en met het terugtreden van de Kamer. Zijns inziens hadden er veel striktere eisen aan de concessie verbonden moeten worden. Dijksma zei hierop dat, bijvoorbeeld bij sluiting van stations, de Staatssecretaris de afweging moet maken. Duyvendak had liever gehad dat die afweging door de Kamer zou worden gemaakt.
Ook Slob vond dat de Kamer toch wel enig recht van spreken moest hebben. Van der Staaij vond dat de politiek de ruimte die er nog is maximaal moet benutten, ook al zijn de mogelijkheden juridisch beperkt.
Van de Sande begon met te zeggen dat vastgesteld zou moeten worden wat de rol van de Kamer in dit opzicht is. Namelijk: helemaal niets! De afspraken over de bevoegdheden zijn nu eenmaal gemaakt. De Staatssecretaris heeft vervoerplan 2006 en dienstregeling 2007 al goedgekeurd. Hooguit kunnen we nog wat vragen stellen en adviezen geven.
Dijksma zei hierop dat de Staatssecretaris vorig jaar zelf had gezegd dat de Kamer nog over allerlei zaken zou kunnen praten en dat de Kamer op bepaalde zaken zou kunnen sturen. De Staatssecretaris had immers zelf gezegd dat de Kamer de eigen rol niet moest onderschatten. Van Hijum was redelijk tevreden met de plannen voor de Randstad, maar vond dat de andere landsdelen er minder goed van afkomen: langere reistijden, IC’s die stoptrei! nen worden, sluiting van stations in Zeeland. Is er nog wel tijd om te reageren op de kritiek en alternatieve voorstellen van consumentenorganisaties en van de regio’s?
Dijksma zei dat NS afspraken niet heeft nagekomen (punctualiteit). Dit komt niet alleen door gebrek aan infrastructuur, maar ook door een tekort aan storingsmonteurs, bezuinigingen op onderhoud, etc. Voor 2007 werd een sprong in de kwaliteit verwacht, als gevolg van het gereedkomen van HSL, Betuweroute en andere grote werken. Dat er meer treinen rijden in de Randstad is natuurlijk prima, maar Leeuwarden, bijvoorbeeld, is alleen nog maar met een stoptrein te bereiken, en sommige steden verliezen hun rechtstreekse verbinding met Amsterdam Centraal. Enkele treindiensten zijn in het plan trager dan die van vlak na de oorlog. Naar aanleiding van de investeringen in de infrastructuur is het nu aan NS om te investeren: in extra treinen en meer materieel.
Duyvendak uitte scherpe kritiek op NS. Het bedrijf heef! t zijn doelen niet gehaald. De punctualiteit en de informatievoo! rziening zijn verslechterd, maar de directieleden worden nog steeds fors betaald. De Staatssecretaris heeft het nakijken. Hij voorzag dat binnenkort nauwelijks meer aan het plan voor 2007 veranderd kan worden. Misschien is het plan 2007 wel voor NS efficiënter, maar de klant wordt er niet wijzer van. Er gebeurt weinig of niets met de extra capaciteit waarvoor de overheid veel heeft geïnvesteerd. Op het viersporige traject Amsterdam-Utrecht komt maar één stoptrein bij. Het verplaatsen van het goederenvervoer van Brabant naar de Betuweroute maakt veel capaciteit vrij, maar er gebeurt niets mee. Na miljarden aan investeringen, is de punctualiteit verslechterd, zijn er nauwelijks verbeteringen en is er te weinig vervoersgroei. Hij vroeg om een onderzoek door de Algemene Rekenkamer. Al met al accepteerde hij niet dat het enerzijds hier en daar wat beter wordt, maar dat daartegenover elders verslechteringen staan. Het Noorden komt verder weg te liggen, Leeuwarden wordt nog slechts door een boemeltje bediend en enkele stations gaan er sterk op achteruit.
Van Hijum vroeg of Duyvendak het eerlijk vindt te stellen dat iedere reiziger erop vooruit moet gaan. Deze antwoordde dat dát de Kamer nu juist was voorgehouden wanneer de grote infra-projecten gereed zouden zijn.
Ook Slob was teleurgesteld. Het ambitieniveau moet sterk omhoog. De balans van verbeteringen en verslechteringen in het plan 2007 is niet positief: meer overstaps, langere reistijden, in stillere uren verschraling van het aanbod, sluiting van stations en minder productdifferentiatie (schrappen van de “Sneltrein” en verwatering van de IC). Er is bij de Nota Mobiliteit door de Kamer aangedrongen op 40% groei tot 2020. De Staatssecretaris heeft op de schriftelijke vragen geantwoord dat het (weer) 20% is.
Gerkens zei dat de prestaties van NS wederom teleurstellen. Weet de Staatssecretaris dat NS naar vermindering van het aantal conducteurs wil? De Staatssecretaris laat over zich lopen. Wat de dienstregeling zelf betreft zei ze dat de toekomstige IC een stoptrein is, die af en toe een halte overslaat. Gelet op de vele bezwaren bepleitte zij de invoering van zo'n nieuw dienstregelingssysteem met een jaar uit te stellen. Verder stelde zij voor de tariefverhoging afhankelijk te stellen van de prestaties van NS met betrekking tot de kwaliteit.
Van der Staaij constateerde dat de Kamer vecht tegen achteruitgang in plaats dat gewerkt wordt aan de vooruitgang. Ten aanzien van de puntualiteit moet de overheid bij NS de duimschroeven aandraaien. Ook hij kwam met voorbeelden van verslechtering in de dienstregeling. Bij Zoetermeer, bijvoorbeeld, kan de trein een grotere rol spelen in de verkeersproblematiek. Is er nog ruimte voor overleg?
Van de Sande was redelijk tevreden met de nieuwe dienstregeling: hogere frequenties in de Randstad. Ook als er meer stops komen in de teindienst zou de reissnelheid behouden moeten worden. Hij vroeg de Staatssecretaris of er nog ruimte was om wat te doen aan het ongenoegen dat er leeft.
Hermans zei dat niet iedereen tevreden kan worden gesteld. Waarom is het onderzoek van de Boston Consulting Group vertrouwelijk? Hij vroeg meer aandacht voor aansluiting trein – stad/streek en voor punctualiteit.
Van de Ham was blij met de inspanningen in de Randstad en Brabant, maar wees erop dat regio’s slechter worden bediend. Gouda wordt beter bediend, maar een slechtere bediening van Zoetermeer kan niet. Hij vroeg ook om meer aandacht voor gehandicapten.

De Staatssecretaris antwoordde dat NS voor wat betreft de punctualiteit de maatregelen heeft genomen, die waren afgesproken. Daarom heeft zij niet ingegrepen. De andere vertrekprocedure heeft echter roet in het eten gegooid.
Zij wees ook op het klantenoordeel en op andere factoren die de kwaliteit bepalen. In het buitenland zou een trein pas te laat zijn bij 5 minuten vertraging. Desondanks houdt zij vast aan de afgesproken punctualiteitscijfers.Duyvendak en Dijksma lieten zich hierdoor niet geruststellen. "Volgend jaar ziet U toch weer alles door de vingers", aldus Dijksma.

De Staatssecretaris voelde niets voor de suggestie van Gerkens om de tarieven afhankelijk te maken van de prestaties van NS. Het plan 2007 is op verzoek naar de Kamer gestuurd. Er is echter nog overleg gaande. LOCOV geeft nog commentaar (*) en vanuit de regio’s zijn reacties gekomen en alternatieven aangedragen. Deze moeten nog worden bestudeerd.
De Staatssecretaris vond niet dat het gehele plan tekort schiet, maar constateerde ook wel wat tekortkomingen. Er doen zich echter dilemma’s voor. Een verbetering hier kan een verslechtering elders betekenen. Zij gaf toe dat de ambitie van 'Benutten en Bouwen' hoger was.

Duyvendak en Dijksma vonden dat de Staatsecretaris in haar antwoord de argumenten van NS hanteerde en te weinig een eigen politiek oordeel gaf.

De Staatssecretaris was het niet eens met de Kamerleden die vonden dat het plan per saldo een verslechtering betekent. Wel wil zij nog bekijken of er betere alternatieven zijn voor sommige veranderingen die wel een verslechtering zijn.

In deze discussie werd enkele malen gewezen op de stations in Zeeland die met sluiting worden bedreigd, ! op de achteruitgang in de bediening van Zoetermeer en Haarlem, vermindering in de verbindingen met Amsterdam CS en op langere reistijden naar de landsdelen buiten de Randstad. Tenslotte werd nog gevraagd hoeveel ruimte er nog is in de verdere procedure. In maart moet NS een eerste aanvraag voor capaciteit doen bij ProRail, voor de zomervakantie de definitieve. In de komende weken en maanden kunnen bepaalde zaken nog bijgesteld worden. Enkele Kamerleden hadden er begrip voor dat de Staatssecretaris, gelet op de onderhandelingen met NS, nu nog niet kon zeggen welke zaken zij nog wil veranderd hebben. Duyvendak en Dijksma waren niet tevreden met deze bespreking. De Staatsecretaris praat teveel NS na. Er is nog geen duidelijk oordeel van haar. Gerkens vond dat er te weinig oog is voor de sociale functie van de trein.

De Staatssecretaris beloofde serieus te kijken naar de commentaren en alternatieven van LOCOV en uit de regio’s en zichzelf nog eens te verdiepen in de plannen. Enkele vragen zullen nog schriftelijk worden beantwoord.

Na het reces volgt in een plenaire zitting de afronding van dit debat.

(*) Het LOCOV-advies zal naar verwachting maandag verschijnen.

Letterlijk verslag van ROVER


Bericht geplaatst op vrijdag 3 maart 2006
Bron Trouw van 22 februari 2006
Meer nieuwsberichten over | Verdwijnen sneltrein 2006

Reageer ook op dit nieuwsbericht!

Wil jij ook je mening laten weten? Vul dan onderstaand formulier in!
Voor de duidelijkheid: dit is dus niet de mogelijkheid om de redactie van ZoetermeerOV privé een bericht te sturen. Je iemeeladres is verplicht opdat de redactie je eventueel kan bereiken of beantwoorden.
ZoetermeerOV behoudt zich echter nadrukkelijk het recht voor, om verkeerde reacties (iedereen weet wat ik bedoel) zonder melding te verwijderen.

Naam
Mailadres; verplicht, wordt niet publiekelijk getoond
Mailadres; moet precies gelijk zijn, ter controle tegen spammers
Titel

 

Werkzaamheden & omleidingen

» NS
» Connexxion
» HTM
» RET
» Arriva


Reacties

Flora Wagemans: Hoe kani ik per email een rit binnen zoetermeer aanvragen? [lees meer...]
Uw naam: Komende weer en de maandag erop geen treinen van/naar Zoetermeer wegens werkzaamheden bij Goud. NS vervangt gedurende meer dn 1 week een kwartierdienst per t [lees meer...]
Khalid El bahraoui: Hoe kan ik zilverdomm met bus vanaf station Zoetermeer een welke ?ik kom ban Amsterdam met trein een heb geen idee hoe ? Merci [lees meer...]
Dewi: ik vind dit echt een heel handig stukje voor mijn autobiografie. ik moest een stukje zoeken van 23-11-2003 en...GELUKT!!! [lees meer...]
Muerders J.L.C.: Oplossing puzzel : haardvuur. [lees meer...]
Sersjo Kantebeen: De oplossing van de puzzel woordzoeker is: HAARDVUUR. [lees meer...]
S Benfield: Haardvuur [lees meer...]
S Kantebeen: Haardvuur [lees meer...]

Foto's

Station Zoetermeer in de sneeuw; station Zoetermeer 10 december 2017
Nieuwe bestemmingen; station Zoetermeer 18 december 2016


 

   ZoetermeerOV is een site van Maarten Batenburg.   Bezoek ook eens OVcentraal en Maarten.OVcentraal.     Copyright 2004 - 2019. |