ZoetermeerOV

Al het openbaar vervoer in Zoetermeer. Trein tram bus en meer.
Doorzoek nieuwsberichten  
[printversie]         | | |
 
 

 

Nieuws

< 875 / 876 / 877 >

LOCOV-advies: Intercity op station Zoetermeer

woensdag 18 januari 2006

Een bloemlezing uit het LOCOV-advies, met delen die van toepassing zijn op Zoetermeer.

Algemeen
De consumentenorganisaties in het LOCOV vinden dat de balans tussen de plussen en minnen van de NS-plannen voor de dienstregeling van 2007 negatief door slaat. Er is naar aanleiding van de ontwikkelingen van de afgelopen tijd onvoldoende vertrouwen dat NS in staat is, volgend jaar de punctualiteit van de dienstregeling te vergroten. Daarom adviseren de consumentenorganisaties, de invoering van een nieuwe dienstregeling voor 2007 op te schorten met een jaar, zodat de NS meer tijd krijgt om de onbetrouwbaarheid aan te pakken, en een aantrekkelijkere dienstregeling te ontwerpen.
Na een zorgvuldige beoordeling zijn de consumentenorganisaties in het LOCOV ((ANWB, Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad), Consumentenbond, Cordinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO), Fietsersbond en Reizigersvereniging ROVER) tot de conclusie gekomen dat de plannen van de NS er voor de reiziger per saldo niet goed uit zien. De dienstregelingplannen voor 2007 hebben als basiskenmerken: langere reistijden en vaker overstappen. Hogere frequenties hadden die nadelen deels kunnen compenseren, maar frequentieverbeteringen zijn er nauwelijks. Integendeel: belangrijke stoptreinstations in Brabant, de regio Arnhem / Nijmegen en langs de verbeterde spoorlijn Amsterdam - Utrecht gaan er qua frequentie juist op achteruit. Daarbij komt dat belangrijke overstappen lang niet altijd cross-platform zijn. Overstappen gaan in veel gevallen ook langer duren, in diverse gevallen zelfs buitensporig lang. Zelfs als de beoogde 1.5% punctualiteitsverbetering! wordt gerealiseerd, staat dit niet in verhouding tot de toenemende reistijden. 's Avonds en op zondagochtend moet het overgrote deel van het IC-net in de Randstad en naar Alkmaar en Arnhem het met een forse frequentieverlaging stellen.

Van de door de NS voorgestelde sluiting van stations in Zeeland kan wat de consumentenorganisaties betreft geen sprake zijn.

Als positief ervaren de consumentenorganisaties het streven naar een betrouwbaarder dienstregeling, het streven naar kwartiersdiensten met regelmatige interval en het openen van nieuwe stations. De balans slaat echter door naar bovenstaand advies. Bovendien rekent de NS zich rijk, door de aanname dat frequentieverhogingen automatisch zijn te herleiden naar kortere reistijden. In de rekenmodellen gaat de NS voor de wachttijd aan het begin van de reis uit van het frequentie-interval gedeeld door 2. Dit is weliswaar een goede benadering voor kwartierdiensten en hogere frequenties, maar niet voor halfuurdiensten en lagere frequenties waarbij een meerderheid van de reizigers immers zich veel vaker richt naar het spoorboekje, en ook aansluitende busdiensten hiermee rekening houden. Bovendien wordt het aantal kwartierdiensten met een regelmatig interval slechts op beperkte schaal uitgebreid.

De consumentenorganisaties in het LOCOV missen tot slot de visie van NS op verdere verbetering van de dienstregeling na 2007. Zolang er geen uitzicht is op verbetering wegen de nadelen van het spoorboekje 2007 extra zwaar. Wil NS ook na 2015 treinen op het hoofdrailnet rijden, dan zal NS een lange-termijnvisie met meer ambitie moeten hebben. De consumentenorganisaties hebben NS aangeboden verder mee te denken over wenselijke verbeteringen, en willen bij minister en Tweede Kamer aandacht vragen voor knelpunten aan het railnet die daarvoor moeten worden opgelost. In uw brief van 13 januari 2006 vraagt u de consumentenorganisaties in het Locov advies over uw voorgenomen besluit betreffende de dienstregeling 2007. Hierover hebben wij met u de afgelopen twee jaar intensief overleg gevoerd. In september 2005 hebben wij u reeds een reactie gestuurd over het "Ontwerp 2007" . In het ontwerpproces heeft u een deel van onze commentaren en suggesties meegenomen.
Wij hebben waardering voor de wijze waarop NS het ontwerpproces heeft vormgegeven en de manier waarop wij betrokken zijn in dit proces. Graag blijven wij ook in het vervolgproces betrokken.

Advies op hoofdlijnen

Wij adviseren de invoering van een nieuwe dienstregeling 2007 met een jaar op te schorten. Wij zijn van mening dat de balans tussen de plussen en minnen van deze dienstregeling op dit moment negatief doorslaat.

Wij zijn het met NS eens dat verdere optimalisatie van het huidige "spoorboekje" niet meer gerealiseerd kan worden. De dienstregeling 2007 is een eerste stap in de richting van het eindbeeld in "Benutten en Bouwen". Deze nieuwe dienstregeling brengt veel turbulentie met zich mee en wij zijn niet overtuigd dat de positieve elementen van deze dienstregeling de turbulentie compenseren. Wij vinden dat met de nieuwe dienstregeling geen kwalitatieve verbetering van het vervoerproduct wordt geboden.

Wij zijn van mening dat:

 • de beloofde betrouwbaarheid niet in voldoende mate wordt gegarandeerd;
 • ook als de beoogde 1.5% punctualiteitsverbetering wordt gerealiseerd, dit niet in verhouding staat tot de toenemende reistijden;
 • er sprake is van meer overstappen dan nieuwe overstapvrije verbindingen;
 • er sprake is van meer reistijdverlengingen (van vertrek- tot aankomststation) dan reistijdverkortingen;
 • kwartierdiensten met een regelmatige interval slechts op beperkte schaal geboden worden;
 • de frequenties op sommige Sprinterstations verslechteren;
 • op het overgrote deel van het IC-net in de stille uren tevens een verslechtering optreedt;
 • de positieve effecten door het gelijktrekken van de symmetrietijden met het buitenland nauwelijks zichtbaar zijn. De positieve effecten worden teniet gedaan door de toegenomen overstaptijden.

De gezamenlijke visie van de spoorsector "Benutten en Bouwen" heeft als basis gediend voor de voorliggende dienstregeling en is uitgegaan van de gegeven schaarse spoorweginfrastructuur. Wij zijn van mening dat de randvoorwaarden en doelen in "Benutten en Bouwen" niet ambitieus genoeg zijn. Wij adviseren NS om zich samen met ons sterk te maken voor extra investeringen in de infrastructuur zodat, naast de realisatie van het eindbeeld uit "Benutten en Bouwen", ook andere infrastructurele knelpunten kunnen worden verholpen. Daarnaast vinden wij het zeer belangrijk dat de opgeleverde nieuwe infrastructuur optimaal wordt gebruikt en wij zijn van mening dat dit in de dienstregeling 2007 niet het geval is. Het maximaal benutten van (nieuwe en) aanwezige infrastructuur is geen doel op zich. Leidend moet zijn de reizigers een attractieve dienstregeling te bieden. Wij vinden "goede" kwartierdiensten attractief, zeker om -met name in de spits- een alternatief voor de auto te bieden.

Wij adviseren NS het komende jaar te gebruiken om het huidige ontwerp te verbeteren, zodat een betere balans ontstaat, die doorslaat naar een positief resultaat. In de uitwerking van dit advies geven wij een handreiking om dat te bereiken.

De nieuwe dienstregeling heeft ook positieve elementen, die wij ook willen benoemen.

 • Het loslaten van de 2%-winstverbetering, als randvoorwaarde voor de nieuwe dienstregeling.
 • De opening van nieuwe stations.
 • Het streven naar een betrouwbare dienstregeling.
 • Het streven naar kwartierdiensten met een regelmatige interval.

Samenvoeging Intercity en Sneltrein
NS kiest op het Hoofdrailnet voor twee in plaats van drie treinsoorten. De Sneltrein en de Intercity worden hierbij gecombineerd. Zowel de Intercity als de stoptrein gaan meer stations bedienen: de Intercity 'nieuwe stijl' gaat stoppen op een aantal stations die nu alleen door snel- en/of stoptreinen worden bediend en de stoptreinen krijgen de nieuw te openen stations erbij. Beide treinsoorten verliezen hierdoor op veel verbindingen aan snelheid ten opzichte van de huidige Intercity en stoptrein, want er vindt geen compensatie plaats door middel van maatregelen met betrekking tot infrastructuur, materieel of processen.
Door de samenvoeging van treinsoorten en de bijbehorende aanpassingen van het IC-stoppatroon 'promoveren' en 'degraderen' diverse stations ten opzichte van de bestaande situatie. In het algemeen betekent een promotie kortere reistijden en meer directe verbindingen, terwijl een degradatie tot langere reistijden en meer overstappen leidt. Wij adviseren duidelijk te maken wat de kwaliteitseisen voor de Intercity en de Sprinter zijn en dat duidelijk aan de reiziger te communiceren.
Daar waar Sneltrein- of IC-verbindingen worden overgenomen door de stoptrein, zullen reizigers relatief lange tijd in de stoptrein doorbrengen (bijvoorbeeld drie kwartier tussen Baarn en Amsterdam). Er zijn nu ook al enkele van dergelijke relaties waarover ons klachten bereiken ten aanzien van het treincomfort (bijvoorbeeld Gouda Amsterdam, 50 minuten met Sprintermaterieel). NS voert in het kader van haar treinformules juist een beleid om het Sprintermaterieel vooral 'functioneel' te laten zijn voor een verblijfsduur van gemiddeld 15 minuten. Dit betekent dat de Sprintertreinstellen naar verhouding minder zit- en meer staanplaatsen hebben en dat in het nog af te leveren materieel voor de Sprinterformule ('LighTTrain') geen toiletten meer aanwezig zullen zijn. Dergelijk materieel vinden wij ongeschikt voor treindiensten waar een substantieel deel van de reizigers langer dat een half uur in de trein zit. Een classificatie als stoptreindienst betekent ook dat NS voor de materieelinzet een norm hanteert die erop is gebaseerd dat een deel van de reizigers in de spits zal moeten staan. Uit uw toelichting op de adviesaanvraag hebben wij begrepen dat bij het materieel onderscheid zal worden gemaakt tussen Sprinters en stoptreinen. Vanwege het belang van een passende materieelinzet willen wij graag inzicht krijgen in de inzet van de materieeltypen op de verschillende treindiensten.

Corridors
Een belangrijk principe van "Benutten en Bouwen" is dat treindiensten op knooppunten meer in vaste corridors gaan rijden. Eenmaal ontstane treinvertragingen zullen daardoor minder aan andere treinen worden doorgegeven. Het corridorprincipe leidt ertoe dat reizigers vaker moeten overstappen. Dat leidt al snel tot verlies aan reistijd (zeker wanneer de aansluiting wordt gemist) en verlies aan comfort (trappenlopen wanneer geen cross-platformaansluiting wordt geboden, opnieuw een plaats zoeken). Bij het corridorprincipe behoren ook hogere treinfrequenties geboden te worden om de nadelige gevolgen voor de reizigers te compenseren.
Wij constateren dat het corridorprincipe op minder grote schaal is toegepast dan zich aanvankelijk liet aanzien. Wij zijn hier niet rouwig om, temeer omdat wij constateren dat op de plaatsen waar wel het principe in 2007 wordt toegepast geen frequentieverhoging optreedt. Ook stellen wij vast dat op diverse plaatsen waar ten behoeve van het corridorprincipe een rechtstreekse relatie wordt verbroken, de vervangende overstap plaatsvindt tussen verschillende perrons, waarbij soms alleen vaste trappen ter beschikking staan.

Frequentieverlagingen in daluren
Wij adviseren de uitsnijdingen in de daluren te heroverwegen. Op een groot deel van het IC-net in de brede Randstad worden al sinds een aantal jaren kwartierdiensten geboden, ook s avonds en in het weekend. Wij zien dat daarin de komende jaren fors wordt geschrapt: het rompnet Intercity gaat vrijwel in zijn geheel (Amsterdam Centraal Utrecht is een uitzondering) s avonds, op de vroege zaterdagochtend en op zondagochtend terug van kwartier- naar halfuurdiensten. Een deel van deze veranderingen zal zich voltrekken in 2007, de rest in 2009. Op de genoemde dagdelen zullen in 2009 dus aanzienlijk lagere frequenties worden geboden dan vandaag de dag. Wij vinden dit een ongewenste ontwikkeling. De attractiviteit van het openbaar vervoer wordt nadelig benvloed wanneer bijvoorbeeld de terugreis s avonds wordt veronaangenaamd door langere wacht- en overstaptijden.

Den Haag/Leiden Utrecht
Positief
De frequentie van de Sprinters tussen Den Haag Centraal en Gouda wordt verhoogd tot een kwartierdienst.
Negatief
In Voorburg, Zoetermeer, Gouda en Woerden stoppen momenteel f de Intercity's, f de Sneltreinen. Beide treinsoorten rijden nu gezamenlijk 4 maal per uur, zodat de genoemde stations op dit ogenblik ieder halfuur een snelle verbinding hebben met Utrecht en met Den Haag respectievelijk Rotterdam. Bij het combineren van de treinsoorten Sneltrein en Intercity heeft NS gekozen voor een concentratie van alle IC-stops in Gouda, ten koste van de stops in Zoetermeer, Voorburg en Woerden. Die plaatsen worden alleen nog door Sprinters bediend. In de meeste gevallen zal voortaan in Gouda moeten worden overgestapt om de daar voorbij gelegen IC-knooppunten zonder al te veel tijdverlies te bereiken; de directe Sprinterverbinding over Gouda heen is hiervoor te traag. Het reizen op de genoemde relaties verliest zodoende in ieder geval aan kwaliteit, doordat men f extra moet overstappen in Gouda, f circa drie kwartier in een Sprinter moet zitten met het beperkte comfort van dien.

De keuze voor Gouda als enige IC-station is geografisch verklaarbaar, maar Zoetermeer heeft ruim anderhalf maal zoveel inwoners als Gouda en zal weldra meer inwoners tellen dan een stad als Leiden. Wij adviseren in Zoetermeer, dat niet meer bediend wordt door een Intercity, de IC-status te handhaven. Wij vinden het onjuist om zon belangrijke plaats zijn IC-verbinding met Utrecht af te nemen, ook al komt daar een verdubbelde Sprinterfrequentie voor terug. Daarentegen wordt Gouda straks wel hl overvloedig bediend met IC-stops, waarbij een deel van de stops van en naar de richting Utrecht weinig toegevoegde waarde heeft doordat de Intercitytreinen dicht achter elkaar rijden.
Wij pleiten voor een aanpassing van het stoppatroon bij de helft van de Intercitytreinen tussen Den Haag en Utrecht, waarbij de stop in Gouda verschuift naar Zoetermeer. Daardoor behoudt Zoetermeer zijn huidige IC-halfuurdienst. Ook de IC-verbinding Gouda Den Haag blijft eenmaal per halfuur bestaan.


Bericht geplaatst op woensdag 29 maart 2006
Bron: LOCOV op 18 januari 2006
Meer nieuwsberichten over | Verdwijnen sneltrein 2006

Reageer ook op dit nieuwsbericht!

Wil jij ook je mening laten weten? Vul dan onderstaand formulier in!
Voor de duidelijkheid: dit is dus niet de mogelijkheid om de redactie van ZoetermeerOV priv een bericht te sturen. Je iemeeladres is verplicht opdat de redactie je eventueel kan bereiken of beantwoorden.
ZoetermeerOV behoudt zich echter nadrukkelijk het recht voor, om verkeerde reacties (iedereen weet wat ik bedoel) zonder melding te verwijderen.

Naam
Mailadres; verplicht, wordt niet publiekelijk getoond
Mailadres; moet precies gelijk zijn, ter controle tegen spammers
Titel

 

Werkzaamheden & omleidingen

» NS
» Connexxion
» HTM
» RET
» Arriva


Reacties

Coen Rijn: Ik denk dat een busbaan heel goed is. Het is in elk geval minder "gevoelig" dan rails [lees meer...]
Flora Wagemans: Hoe kani ik per email een rit binnen zoetermeer aanvragen? [lees meer...]
Uw naam: Komende weer en de maandag erop geen treinen van/naar Zoetermeer wegens werkzaamheden bij Goud. NS vervangt gedurende meer dn 1 week een kwartierdienst per t [lees meer...]
Khalid El bahraoui: Hoe kan ik zilverdomm met bus vanaf station Zoetermeer een welke ?ik kom ban Amsterdam met trein een heb geen idee hoe ? Merci [lees meer...]
Dewi: ik vind dit echt een heel handig stukje voor mijn autobiografie. ik moest een stukje zoeken van 23-11-2003 en...GELUKT!!! [lees meer...]
Muerders J.L.C.: Oplossing puzzel : haardvuur. [lees meer...]
Sersjo Kantebeen: De oplossing van de puzzel woordzoeker is: HAARDVUUR. [lees meer...]
S Benfield: Haardvuur [lees meer...]

Foto's

Eerste weken EBS in Zoetermeer; Zoetermeer 01 september 2019
Eerste weken EBS in Zoetermeer; Zoetermeer 01 september 2019


 

   ZoetermeerOV is een site van Maarten Batenburg.   Bezoek ook eens OVcentraal en Maarten.OVcentraal.     Copyright 2004 - 2019. |