Verkeersbesluit: Busstation Centrum West

De openbare ruimte van het busstation Centrum West, vooral bestaande uit wegverharding voor de bussen om de perrons op het busstation te kunnen bereiken, wordt gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, met uitzondering van lijnbussen als bedoeld in artikel 73, sub e, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Lijnbussen zijn bussen die gebruikt worden voor het verrichten van openbaar vervoer in de zin van de Wet personenvervoer 2000.

Bezwaar indienen:

Als u bezwaar tegen een besluit hebt (wordt aangegeven bij het besluit), kunt u dat met de reden van uw bezwaar erbij, binnen zes weken na de datum van deze publicatie indienen bij burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer. Ondanks het indienen van een bezwaarschrift treedt het besluit in werking. Wilt u dit niet en is spoed vereist, dan kunt u, als u een bezwaarschrift hebt ingediend, een verzoek tot voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Ter inzage: vanaf dinsdag 25 maart 2008, gedurende zes weken, bij de balie Bouwen en wonen in de centrale hal van het Stadhuis.

Informatie: op werkdagen, tussen 09.00 en 12.00 uur, op telefoonnummer (079) 346 9587.

Reactie achterlaten