ZoRo-bus aan Berkelse kant van de HSL

Het ziet ernaar uit dat de ZoRo-bus, waarvan de aanleg eind 2008 gereed moet zijn, aan de Berkelse en niet aan de Bergschenhoekse kant van de HSL zal gaan rijden. Dat is althans het plan van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Rotterdam waarmee de gemeenteraad van Lansingerland moet instemmen. Het voorstel werd vorige week woensdag besproken in de raadscommissie Wonen en Werken van de gemeente.

Het bestuur van de stadsregio wil het tracé van de bus wijzigen tussen de Anthuriumweg en de Wildersekade. Op dat deel van de route moet de bus niet aan de Bergschenhoekse, oostelijke, kant van de HSL komen, maar aan de westelijke, Berkelse kant. De gewenste bundeling van de bus met de
hoge snelheidslijn blijft zo bestaan, maar de problemen die zich zouden voordoen bij het tracé aan de oostzijde van de HSL, met name bij glastuinbouwbedrijf Holland Plants, waar onvoldoende ruimte is, worden vermeden.
Omdat de bus gebruik kan maken van de ruimte die ooit was gereserveerd voor een ZoRo-trein – pal naast de HSL – is er geen nadeel te verwachten voor het Landscheidingspark, verzekert het college van b en w de gemeenteraad.

Tijdens het debat in de commissie bleek dat de raadsleden nog wel de nodige vragen hadden over de plannen om het tracé van de ZoRo-bus te wijzigen.

Over een westelijk tracé was jaren geleden al uitvoerig gesproken, memoreerden verschillende fracties. Na rijp beraad is toen in alle voormalige drie B-gemeenten besloten de bus aan de oostelijke, Bergschenhoekse, kant van de HSL te laten rijden. Daar zouden de haltes beter bereikbaar en zijn en veiliger voor de gebruikers kunnen worden aangelegd. Dat die argumenten nu ineens van tafel waren, verbaasde de raadsleden.

De discussie kreeg nog een extra accent door de bijdragen van de insprekers namens de Bewonersvereniging Vlinderstrik en de Natuur- en Vogelwacht Rotta. Namens de bewonersvereniging verwoordde voorzitter Peter van Diepen (die in De Heraut van 6 juni al uitvoerig aan het woord kwam over het onderwerp) de onvrede van de bewoners van de Vlinderstrik over de tracéwijziging van het deel Wildersekade/station Rodenrijs. Hier zal de bus ter hoogte van de Penninghlaan 45 meter in oostelijke richting opschuiven.

Ecopassages

Uitgaande van de plannen voor een busbaan aan de oostelijke kant van de HSL, hebben de bewoners de afgelopen jaren verschillende alternatieven voor de route van de ZoRo-bus bedacht. Daarbij speelde onder meer een rol dat in het kader van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam is besloten
om de Vlinderstrik te laten fungeren als ecologische verbindingszone tussen de GroenBlauwe Slinger en het Rottemerengebied. In het talud van de HSL zijn daarvoor ecopassages aangebracht zodat dieren de trein zonder gevaar kunnen kruisen.

Jaap van Lien van de Natuur- en Vogelwacht Rotta waarschuwde dat het gebruik van de ecopassages voor de dieren gevaarlijker en moeilijker wordt nu het tracé van de ZoRo-bus verandert. En Rotta is in geen geval voorstander van een doorsteek door het Vinderstrikgebied, zo zei hij. Niet
alleen de ecopassages ondervinden daarvan nadeel, maar ook wordt het gebied minder aantrekkelijk voor recreanten. Ook Van Diepen wees op dit nadeel van de voorgestelde tracéwijziging. Hij noemde met name de hinder die fietsers op het fietspad langs de landscheiding van de ZoRo-bus gaan
ondervinden.

Omdat bij de Wildersekade de busbaan het parklandschap doorkruist zal de aansluiting van de Vlinderstrik met het toekomstige Landscheidingspark ook verslechteren, zei hij.

Voor de bewoners van de Vinderstrik betekent de tracéwijziging bovendien dat zij, behalve van de HSL, RandstadRail en Rotterdam Airport, ook last gaan krijgen van zo’n twintig bussen per uur die over de busbaan zullen gaan rijden. Belang openbaar vervoer In zijn antwoord wees wethouder Hans de Rijke (CDA; o.m. bereikbaarheid en mobiliteit) nog eens op het grote belang van goed openbaar vervoer in Lansingerland. Hoogwaardig openbaar vervoer moet snel kunnen doorrijden en aan de oostelijke kant van de HSL zou daarvoor bij het glastuinbouwbedrijf Holland Plants geen gelegenheid zijn. Daarom is gekozen voor verplaatsing van het tracé naast de Berkelse kant van de HSL.

Ook het college van b en w hecht grote waarde aan de ecologische verbindingszone die de Vlinderstrik moet gaan vormen, aldus De Rijke.

Hij bestreed dat met de tracéwijziging de busbaan dichterbij de woningen in het Vlinderstrikgebied komt. Bovendien wordt de Rodenrijseweg ontlast als er een goede openbaarvervoersverbinding komt. Vrees voor verlies van groen in het Landscheidingspark is overbodig, zei De Rijke. De bus komt over
het voor de ZoRo-trein gereserveerde deel te lopen. “Daar heeft niemand in het Landscheidingspark last van.”

Voor de veiligheid in de vier geplande haltes langs de busbaan, zo verzekerde hij de raadsleden, zal camerabewaking worden ingesteld. Ook wordt er gezorgd voor een goede, veilige fietsenstalling bij de haltes.

Het grote belang van goed openbaar vervoer in de gemeente werd door alle fracties onderschreven. Maar zij wezen ook op het belang van draagvlak onder de bevolking en dat, vonden Bovens (PvdA), Jumelet (CDA) en Bucher (VVD), ontstaat alleen als burgers zich bij het maken van plannen
betrokken voelen. Bovens liet weten slechts met veel moeite de nodige informatie over het voorstel tot tracéwijziging te hebben kunnen achterhalen. “De omwonenden weten nog van niks, dat zal geen draagvlak opleveren. Hoe wil het college daar verbetering in brengen?”.

Burgers informeren

Een poging van Blonk (Leefbaar 3B) om behandeling van het voorstel in de gemeenteraad om die reden een maand op te schuiven, kreeg geen steun van wethouder De Rijke. Er moet haast gemaakt worden met de aanleg van de ZoRo-bus, vond hij, en dan is elke maand uitstel er één teveel. Wel zegde de wethouder toe de omwonenden van het bustracé snel te zullen informeren, ook die in de Noordpolder. Met de bewoners van de Vlinderstrik is al contact geweest, zo zei hij. Op de publieke tribune lieten die echter merken dat ze over dat contact niet tevreden waren. Zij verlieten
teleurgesteld de vergadering.

Reactie achterlaten