1000 Bomen verdwijnen: ‘Het gaat om bomen die al meer dan 30 jaar beeldbepalend zijn’

Langs het hele traject van Randstadrail zullen de komende jaren ongeveer duizend bomen worden gekapt. Ongeveer zeventig bomen langs het Zoetermeerse deel van de krakeling zijn inmiddels geveld.

Natuurclubs zijn furieus, omdat de kap in de broedtijd voor vogels plaatsvindt, het om gezonde bomen zou gaan en er gekapt wordt zonder vergunning. Volgens gemeentelijke boomverzorger Martin Kroon zijn de bomen jarenlang niet onderhouden. Gerrit Buren van de gemeente Zoetermeer zegt: “De bomen staan grotendeels op grondgebied van de HTM, die de Randstadrail exploiteert. Er is gehandeld volgens de Spoorwegwet, die in zoveel woorden voorschrijft dat er zich binnen het bereik van het spoor geen objecten mogen bevinden die een gevaar kunnen opleveren voor het spoor, de rijtuigen en de reizigers. Weliswaar is dit een wet uit de tijd van de stoomtrein, maar hij is nog steeds van kracht. Wij zijn uiteindelijk ook niet gelukkig is met de gang van zaken.” De Vereniging voor Natuur- en milieueducatie (IVN), de Stichting Bomen Over Leven, De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor s-Gravenhage en omstreken (AVN) en de Vogelwerkgroep Zoetermeer, met een gezamenlijke achterban van vele duizenden leden en donateurs, tekenen protest aan tegen deze gang van zaken die zonder enig overleg met deze organisaties heeft plaats gevonden. Winfried van Meerendonk laat namens hen weten: “Met grof geweld gaan tientallen, in uitstekende conditie verkerende, bomen tegen de vlakte, zij moeten onder het mom van noodkap wijken.

Het gaat om bomen die meer dan 30 jaar beeldbepalend zijn geweest langs het Zoetermeerse spoor. Overhangende takken kunnen verwijderd worden om schade aan de bovenleiding te voorkomen. Daarvoor hoeven geen complete bomen te worden gesloopt. Met duurzaamheid heeft dit beleid niets te maken. Veiligheid zal door iedereen worden onderschreven. Echter wanneer je dit beleid doortrekt, dan kun je ook geen boom meer langs een fietspad, voetpad of snelweg laten staan. Stel je voor dat het gaat stormen en iemand wordt geraakt door een tak. Een vorm van risico-uitsluiting die een groene stad onleefbaar maakt. Veel vogelsoorten nestelen eerder dan de broedtijd (15 maart tot 15 juli, RW) en het is een strafbaar feit ze te verstoren.”

Bezorgdheid over ‘ontgroenen’ taluds Randstadrail

De Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWZ) is bezorgd over de begroeiing van de taluds van Randstadrail. Ze vreest dat het beheer van die taluds overgaat van de gemeente naar Randstadrail, oftewel HTM, en dat het dan kale hellingen worden.

“In mijn eigen woonomgeving zie ik al een tijd met zorg hoe de nieuwe taluds in Seghwaert en Oosterheem slechts met gras zijn ingezaaid,” schrijft Marja Kreike in een brief aan wethouder Frank Speel (CDA, natuur). Kreike, bestuurslid van de VWZ en vogelwacht voor de Vogelbescherming Nederland, stelt bovendien ‘dat de HTM is begonnen met ‘noodkap’ langs oude taluds.’ Ze dringt aan op overleg. Volgens Kreike moet Zoetermeer zuinig zijn op de ‘ecologische groene slinger’ die de spoorbaan in haar ogen is. De bomen, heggen, struiken en ondergroei trekken veel vogels en vlinders. Een zegsman van de gemeente bevestigt dat er met de HTM afspraken zijn gemaakt over het beheer. “Wij doen voorstellen om de taluds vogelvriendelijk te houden. In het najaar, als het planttijd is, kan daarmee rekening worden gehouden.”

Reactie achterlaten