Explosieve prijsstijging busvervoer

Het is niet de enige tariefsverho­ging in de regio. Ook een ritje van Rokkeveen naar het station is fors duurder met een stijging van 21 procent. Nog bonter wordt het voor wie vanuit Noordhove naar de Rokke­veense sporthal de Veur moet: +154 procent.

Een en ander blijkt uit een verge­lijking van de tarieven tussen strip­penkaart en ov-chipkaart van bus­vervoerder Veolia. Deze analyse is mogelijk, nu ook Veolia de reiskos­ten van de ov-chipkaart in beeld heeft gebracht. De meeste ritjes in de regio worden duurder, soms met een forse prijsverhoging tot gevolg. Zo moeten medewerkers van de Haagse Hogeschool op een rit van bus 54 naar Den Haag 3,6 procent meer betalen. Ook de populaire fo­rensen-route van Zoetermeer naar bedrijventerrein de Plaspoelpolder (+1,6 procent) wordt duurder.

De conclusies sluiten aan bij eer­der onderzoek van deze krant naar de prijsverschillen tussen strippen­kaart en ov-chipkaart bij de Haagse vervoerder HTM. Ook daar waren soms forse prijsverschillen te zien. Reizigersorganisatie Rover denkt zelf dat de tarieven in de regio Haaglanden met gemiddelde 5 á 10 procent zullen stijgen.

Opmerkelijk, omdat het uitgangs­punt van de chipkaart altijd is ge­weest dat de nieuwe kaart absoluut niet duurder mocht worden dan de vertrouwde strippenkaart. De soms extreme prijsverschillen zijn ook het stadsgewest Haaglanden opge­vallen. Om de effecten van de chip­kaart in beeld te brengen zal dit voorjaar een onderzoek worden uit­gevoerd. De kans bestaat dat op ba­sis daarvan de tarieven worden aan­gepast. Ondanks de prijsverschillen is er voor een groep reizigers ook goed nieuws. Wie bijvoorbeeld dage­lijks naar de TU in Delft moet, is 1,20 procent goedkoper uit. Een rit­je tussen het centrum van Pijnacker en het Stadshart wordt 6 procent voordeliger.

Dure ov-chipkaart vooral veroorzaakt door starttarief

De kans bestaat dat het Stadsgewest Haaglanden de tarieven voor de ov-chipkaart aanpast. Het stadsgewest laat een onderzoek uitvoeren naar het nieuwe vervoersbewijs.

Een analyse van dertig populaire routes in de regio blijkt dat de reiziger er met de ov-chipkaart ge­middeld 13 procent op achteruit gaat. Op een aantal trajecten blijkt de stijging zelfs enige tientallen procenten.

Een woordvoerder van het stads­gewest Haaglanden erkent dat er prijsverschillen kunnen optreden. “Maar het uitgangspunt blijft dat de gemiddelde ritprijs met de chip­kaart hetzelfde is.” Het stadsgewest mag de strippenkaart pas afschaf­fen als aan het rijk duidelijk wordt gemaakt dat reizigers er in het open­baar vervoer niet op achteruitgaan.

Met de huidige tarieven lijkt de ov-chipkaart juist wél duur uit te pakken. Volgens Jan van Male, voor­zitter van de Haagse afdeling van Rover, is dit vooral het gevolg van het hoge starttarief. “Als je instapt ben je 0,78 euro kwijt. En dan gaat de meter pas lopen.” In Haaglanden betaalt de passagier 13,1 cent per ki­lometer. Ter vergelijking: twee strippen op een strippenkaart kosten omgerekend 1 euro.

Eén van de redenen dat de ov-chipkaart in Haaglanden relatief duur uitvalt, is volgens deskundi­gen de huidige indeling in vervoer­zones. In tegenstelling tot de strip­penkaart rekent de nieuwe ov-chip­kaart met daadwerkelijk gereisde ki­lometers. De verklaring voor de ver­schillen zou zijn dat de openbaar vervoerzones in de Haagse regio kleiner zijn dan in andere grote ste­den. Reizigers komen op weg naar hun bestemming gemiddeld door meer zones. Het stadsgewest Haag­landen gaat er nog steeds vanuit dat de strippenkaart in het najaar wordt afgeschaft.

Reizigers: Dit is manipulatie

“Zo, dat is link schrikken,” zegt John Walvoort. De 46-jarige ‘s-Gravenzander is even stil. Als bezonken is dat door de invoering van de ov-chipkaart ritten vanuit Naaldwijk 3 tot 20 procent in prijs stijgen, is zijn analyse helder “Manipulatie.”

Walvoort wil vanaf het busstation an de Verdilaan in Naaldwijk naar zijn woonplaats. Dat die rit straks ‘slechts’ 4,5 procent duur­er uitvalt dan nu met de strippen­aart stemt hem niet milder. “Dat is duur. Zeker voor minima. Je gaat er bij de ov-chipkaart vanuit dat het goedkoper wordt. Maar het wordt duurder.” Hij weet nu al dat Veolia aan hem geen melkkoe zal krijgen. “Ik kan straks beter de auto nemen en voor de kleine stukjes de fiets,” weet hij. “Deze week heb ik in twee dagen voor 20 euro uitgegeven aan kleine ritjes met de bus. Haal ik voor dat geld benzine, dan had ik er de hele week van kunnen rijden. Nu al. En straks wordt het nog duurder.”

Michelle Geers moet naar ziek­enhuis Leyenburg in Den Haag. Net als Walvoort is de ‘s-Graven­andse verbaasd dat ritten soms fors duurder worden. “Onterecht. En waarom? Buschauffeurs krij­en door de chipkaart minder te doen en het busbedrijf gaat erop verdienen. En dat alleen door een andere manier van betalen.” Ze hoeft er haar reisgedrag in het weekeinde niet voor te wijzigen. Ik heb een ov-studentenkaart voor het weekeinde.” Doorde­weeks heeft ze geen keus. “Leyen­burg is voor de fiets vanuit ‘s-Gra­venzande te ver. Fietsen kan ook niet altijd, zoals met gladheid.” En de auto? “Ik heb geen auto.”

Ook Roland Hoek had graag de auto gepakt. Nu en zeker straks. “Natuurlijk is het hartstikke schrikken als je die prijsverhogin­gen hoort. Het openbaar vervoer hoort sowieso nu al goedkoper te worden. Het sluit niet aan, je moet vaak wachten.” Een slecht alterna­tief voor de auto die hij tot voor kort had, vindt hij. “Dan kom je overal snel. Als de bus ook nog duurder wordt, is het helemaal niet leuk meer.” Maar een auto zit er, met een kleine meid van vier jaar, nu even niet in. Het is dat hij vandaag met zijn partner naar de markt in Den Haag moet. “Als ik alleen was geweest, had ik de fiets ge­nomen.” Hij broedt inmiddels op alternatieven. “Zoals de scooter. Koud, maar dat is het op de fiets ook.” En tegen de tijd dat hun kind meegaat, dan zal de auto wel goed­koper zijn, denkt hij. “Voor drie man is het openbaar vervoer helemaal niet te betalen.” Walvoort, Geers en Hoek vinden dat er actie moet komen. “De prijzen móeten omlaag. Hopelijk leidt deze publi­catie tot acties. Van de busmaat­schappij zal het niet komen. De po­litiek zal het moeten doen,” denkt Hoek. Geers hoopt op een belan­gengroep als reizigersvereniging Rover en doet zelf ‘wellicht’ mee als er een demonstratie komt. Voor Walvoort is er geen ‘wellicht’. Bij een demonstratie is hij van de partij: “Zeker weten.” Dan mag van hem gelijk ook tegen de slecht service worden geprotesteerd.

Reactie achterlaten