2,5 miljoen voor de ZoRo-bus

Raadsbesluit
ZoroBus (110198)
Besluit
1. In te stemmen met het maatregelenpakket Zoro-buslijn/
Zuidweg
2. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de
aanleg van ZoRo-bus en het uitvoeren van automaatregelen
van in totaal € 2.555.000
3. Dit krediet te dekken uit:
a. Subsidie van Stadsregio Rotterdam ad € 657.500
b. Subsidie van Stadsgewest Haaglanden ad € 1.972.500,–
4. De uit dit voorstel voortvloeiende begrotingswijziging
vast te stellen
Over onderdeel 2, 3, en 4 van dit besluit geen referendum
mogelijk te maken omdat het een begrotingswijziging betreft.
Dit besluit treedt in werking twee weken na de bekendmaking
daarvan tenzij over onderdeel 1 van dit besluit een inleidend
verzoek tot het houden van een referendum wordt gedaan

Reactie achterlaten