Dienstregeling OV 2015 vastgesteld

Ontwikkelingen als de aanleg van nieuwe woonwijken of bedrijventerreinen, de verplaatsing van scholen, ziekenhuizen, winkelcentra en van andere belangrijke openbare gebouwen, leiden er in veel gevallen toe dat er nieuwe OV-lijnen worden aangelegd om het gebied te ontsluiten. Daarnaast kan het voorkomen dat een tram of bus een andere route moet gaan rijden om de verplaatste instelling bereikbaar te houden. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de dienstregeling van tram en bus. Deze zal op een aantal punten moeten worden aangepast.

Klachten en ideeën van reizigers kunnen ook leiden tot een aanpassing van de dienstregeling. Verder kunnen rijksbezuinigingen daar om vragen.

Voorstellen voor wijzigingen

Het Stadsgewest heeft tot taak om in overleg met de vervoerbedrijven HTM, HTMBuzz en Veolia in dit soort situaties wijzigingen voor de dienstregeling voor te stellen. Daarbij kijkt het Stadsgewest onder meer of de belangrijkste instellingen en voorzieningen in een gebied voldoende bereikbaar zijn, of er geen doublures ontstaan in het net en of er voldoende gebruikers zijn.

Inspraak op de wijzigingen

Na het opstellen van wijzigingsvoorstellen toetst het Stadsgewest ze bij de inwoners van Haaglanden, gemeenten, reizigersorganisaties en andere belangenorganisaties. Via een inspraakronde, overleg met het Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer Haaglanden (ROCOV-H) en een openbare vergadering van de Commissie Verkeer en Vervoer van Haaglanden kunnen inwoners van de regio helder maken wat men van de voorstellen vindt.

Het Stadsgewest geeft tot slot de voorgestelde wijzigingen door aan HTM, HTMBuzz en Veolia en deze passen hun dienstregeling aan.

Voorstellen op Zoetermeerse lijnen

Krapte RR voertuigen – gevolgen voor de dienstregeling

Om diverse redenen kon HTM medio 2014 niet beschikken over voldoende RR voertuigen om de
dienstregeling op de RR lijnen naar behoren te kunnen uitvoeren. Per 1 september 2014 hoopt
HTM ten minste de afgesproken reguliere dienstregeling te kunnen uitvoeren. Enkele afgesproken
of gewenste maatregelen moeten om praktische redenen enkele weken tot maanden worden
aangehouden.

Met ingang van dienstregeling 2014 zijn spitsritten toegevoegd aan de dienstregeling van lijn 2. In
plaats van 6x/uur rijden op het hele traject 2 ritten extra. In de zomer 2014 worden geen
spitsritten uitgevoerd. Herstel van de extra spitsinzet was voorzien per 1 september 2014, maar
hangt nu af van voldoende beschikbaarheid van RR voertuigen. Naar verwachting kunnen deze
ritten nog in oktober worden uitgevoerd.

Per 1 september 2014 was voorzien in de herstel van het gekoppeld rijden op de korte ritten van
RR4. Dit kan worden waargemaakt. Herstel van het gekoppeld rijden is nu voorzien in voorjaar
2015.

Gemeente Zoetermeer heeft verzocht om ritten van RR4 door te laten rijden tot en met de halte
Van Tuyllpark. Hierover vindt overleg plaats met HTM. Maar ook deze wens zal niet voor voorjaar
2015 kunnen worden gehonoreerd.

Nachtnet

Het Nachtnet van HTMbuzz kent momenteel 6 buslijnen die rijden op vrijdag- en zaterdagnacht
tussen 1:00 en 5:00 uur. De langere buslijnen van het Nachtnet vormen een aantrekkelijke
verbinding voor nachtelijke reizigers, omdat deze lijnen goed kunnen concurreren met een taxirit.
Daarnaast kan de lijnvoering van het Nachtnet op bepaalde punten nog verbeterd worden, zodat
reizigers een snellere verbinding krijgen en het Nachtnet beter aansluit op de nachttreinen van NS.

Voor de lijnen N6 (Zoetermeer) en N1 (Scheveningen/Station Hollands Spoor) worden
enkele kleine routewijzigingen voorgesteld, zodat deze lijnen aantrekkelijker worden voor
meer reizigers. N6 kan de route in tegengestelde richting rijden, zodat richting Zoetermeer
niet meer over de snelweg gereden hoeft te worden. N1 kan via een directere route naar
Scheveningen rijden, waardoor deze bij Station Hollands Spoor kan aansluiten op de
nachttrein van NS.

Lijnnummers Veolia

Veolia heeft het huidige lijnennetwerk en het gebruik ervan geanalyseerd. Per lijn is gekeken of
het aanbod op de verschillende dagen en dagdelen aansluit bij de huidige en in de toekomst te
verwachten vraag. De voorstellen (zowel in de plus als in de min) zijn gebaseerd op de gegevens
van de OV-Chipkaartdata. Naast harde cijfers is ook gekeken naar de groeipotentie van de
verschillende lijnen en zijn opmerkingen, klachten van reizigers en chauffeurs meegenomen. Het
totaal aantal dienstregelingsuren is nagenoeg hetzelfde gebleven; alleen vindt er een verschuiving
tussen de lijnen plaats.

De telcijfers over de afgelopen jaren tonen aan dat het loont te investeren in sterke verbindende
lijnen met groeipotentie en kritisch te kijken naar het aanbod op zwakke lijnen. Uiteraard wordt
rekening gehouden met de sociale functie van het openbaar vervoer. Daarnaast wordt voor de
overzichtelijkheid een aantal lijnnummers gewijzigd, waardoor er een bundeling per stad/regio
wordt gerealiseerd met lijnnummers uit de 30-, 40-, 50-, 60- en 70-serie.

Lijn 72 Zoetermeer Centrum West – Dorp – Rokkeveen – Centrum West

Van de eerste rit van lijn 72 op zondagochtend (rit 7001/8:16) wordt nauwelijks gebruik gemaakt.
Idem voor de eerste ritten van lijn 71 (rit 4001/7:27) en lijn 72 (rit 4001/7:32).

Voorstel: opheffen van deze ritten.

Lijn 74 Zoetermeer Centrum West – Zoetermeer Lansinghage

Het gebruik van de laatste rit in de ochtendspits richting Lansinghage (vertrek 9:30) en de eerste
rit in de middagspits richting Centrum West (vertrek 15:09) is zeer beperkt.

Voorstel: opheffen van deze twee ritten.

Lijn 50 Zoetermeer Centrum West – Rijswijk Station

Lijn 130 Delft Station – Rijswijk Station – Den Haag Grote Markt

Voor de reisrelatie Zoetermeer – Rijswijk wordt een extra impuls gegeven door op weekdagen te
koppelen met de korte slagen (Rijswijk – Den Haag) van lijn 130 waardoor een doorgaande
verbinding Zoetermeer – Rijswijk – Den Haag Zuidwest en verder ontstaat. Voordeel is dat hierdoor
een groot aantal reisrelaties met een reistijdwinst van ca. 15 minuten ontstaat, die voor
Zoetermeerders interessant zijn. Vanaf Zoetermeer is er sprake van een directe verbinding met het
winkelcentrum in den Bogaard, Moerwijk, Zuiderpark, Schilderswijk/Transvaal en Haagse Markt.
Andersom krijgen inwoners van Den Haag Zuidwest, Rijswijk een directe verbinding met de
Plaspoelpolder en Zoetermeer. Om koppeling te realiseren moeten de frequenties van beide lijnen
op elkaar worden aangepast.

De nieuwe opzet van lijn 50/130 wordt als volgt voor maandag t/m vrijdag:

1. Traject Den Haag blijft ongewijzigd: elk half uur blijft lijn 130 traject Den Haag – Rijswijk –
Delft vv rijden.

2. De korte slagen Den Haag – Rijswijk worden overgenomen door lijn 50 en rijden door
van/naar Zoetermeer.

3. De 30 minutendienst Den Haag – Rijswijk – Zoetermeer wordt in de ochtendspits
aangevuld tot 15 minutendienst met ritten van Zoetermeer naar Rijswijk en in de
middagspits tot 15 minutendienst met ritten van Rijswijk naar Zoetermeer.

4. In de vakantieperioden rijdt lijn 50 alleen tussen Zoetermeer en Rijswijk conform huidig
frequentieprofiel:

ochtendspits: richting Rijswijk 4x/uur | richting Zoetermeer 2x/uur

daluren: geen ritten

avondspits: richting Rijswijk 2x/uur | richting Zoetermeer 4x/uur

Lijn 173 Bleiswijk – Zoetermeer

Het gebruik van het traject Bleiswijk- Zoetermeer bedraagt 600 reizigers per dag waarvan 400
reizigers van/naar Zoetermeer en 200 reizigers uitsluitend in Zoetermeer. Bestemmingen van deze
lijn zijn het onderwijs en de bedrijventerreinen. Als gevolg hiervan is het aantal reizigers ’s avonds en in het weekeinde laag. Bij opheffing tijdens de avonduren en zondag worden ca. 30 en 80
reizigers (waarvan 40% binnen Zoetermeer) getroffen. Op zaterdag overdag blijft de bediening
gehandhaafd maar zal later starten vanaf 9:00 uur i.p.v. 7:00 uur.

Voorstel is om het traject tussen Bleiswijk en Zoetermeer op lijn 173 niet langer te bedienen in de
avonduren en op zondag vanwege het zeer geringe gebruik. Reizigers tussen Bleiswijk en
Zoetermeer kunnen met lijn 173 reizen naar Bergschenhoek en daar overstappen op lijn 170.
Het Stadsgewest zal als volgt reageren op de voorstellen van lijn 173.

Bestuurlijk en ambtelijk overleg tussen Lansingerland, Zoetermeer, stadsregio Rotterdam,
Stadsgewest Haaglanden en RET over dit voorstel heeft plaatsgevonden. Het Stadsgewest dringt
bij stadsregio Rotterdam en RET aan voor de oplossing van een ‘Belbus 173’ voor de tijden dat lijn
173 niet rijdt. In overleg met Arriva, die in hetzelfde gebied rijdt in Zoetermeer, zou RET de
‘Belbus 173’ kunnen combineren met de ‘Belbus 177’. Deze optie wordt onderzocht door de RET in
overleg met Arriva.

Voor de start van de dienstregeling 2016 wordt een onderzoek/studie OV uitgevoerd voor het
gebied van Zoetermeer (Palenstein, Dorp, Hoornerhage, Rokkehage, Brinkhage, van Tuyllpark,
Prisma) geïnitieerd door het Stadsgewest. Betrokkenen zijn alle concessieverleners en hun
vervoerders die in het gebied rijden. Tevens wordt een langetermijnvisie geschetst van het OV,
rekening houdend met de vervoersknoop Bleizo.

Reactie achterlaten