Raadsmemo Vervoerplan 2019

Vervoerplan 2019 van Connexxion, RET en HTM.

De bestuurscommissie Vervoerautoriteit MRDH biedt de colleges van B&W van de inliggende gemeenten de mogelijkheid te reageren op de ontwerp vervoerplannen 2019, ingaande 9 december 2018, van de vervoerders Connexxion, RET en HTM. Omdat er voor Zoetermeer slechts sprake is van enkele positieve wijziging en de officiële reactietermijn naar de MRDH op 18 mei 2018 sluit, is het college voornemens om de plannen voor kennisgeving aan te nemen en in te stemmen met de voorliggende ontwerp vervoerplannen.

Om de raad nog in de gelegenheid te stellen opmerkingen op het ontwerp vervoerplan 2019 kenbaar te maken zal het college zijn brief naar de MRDH zo laat mogelijk verzenden. Het college verneemt uw reactie graag rechtstreek en uiterlijk op 22 mei 2018. (Met de MRDH is afgesproken dat reacties tot uiterlijk 25 mei mogen worden ingediend).

Voor alle busconcessies geldt dat sprake is van het laatste concessiejaar. Veranderingen zijn er, behalve ten gevolge van de opening van station Lansingerland-Zoetermeer, niet of nauwelijks


Looptijden concessies:

Haaglanden bus Connexxion eindigend 24 augustus 2019; aanbesteding loopt;

Rotterdam+regio bus RET inmiddels verlengd; 8 december 2019 t/m medio december 2034;

Den Haag bus HTM inmiddels verlengd; 8 december 2019 t/m medio december 2032;

Rotterdam rail RET inmiddels verlengd; 11 december 2016 t/m medio december 2030;

Den Haag rail HTM inmiddels verlengd; 11 december 2016 t/m medio december 2026.

Connexxion

In het ontwerp vervoerplan voor 2019, ingaande 9 december 2018, zijn voor Zoetermeer geen aanpassingen voorgesteld.

RET

In het ontwerp vervoerplan voor 2019, ingaande 9 december 2018, zijn er voor Zoetermeer twee wijzigingen in het netwerk voorgesteld. Het is de bedoeling dat buslijn 170 via een nieuw aan te leggen busbaan vanaf de Zilverstraat langs het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer zuidzijde gaat rijden en vandaar verder via de Lansinghageweg richting Rodenrijs. Buslijn 173 krijgt, via een busbaan vanaf de Bleiswijkseweg, een extra halte Station Lansingerland-Zoetermeer noordzijde.

De zomerdienstregeling wordt verkort van zeven naar zes weken. De RET trekt zich daarmee de kritiek aan die vorig jaar is geuit over wel erg volle voertuigen in de week voorafgaand aan de schoolvakantieperiode.

In een doorkijk naar de dienstregeling 2020, ingaande 8 december 2019, kondigt de RET aan om buslijn 173 vanuit Bleiswijk komende niet verder te laten rijden dan het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer zuidzijde. Dit had de RET al met ingang van 9 december 2018 willen doen, maar stelt dit, op verzoek van de gemeente Zoetermeer, uit tot na afloop van de huidige RET busconcessie per 7 december 2019. Na die periode heeft de RET geen verplichtingen meer voor deze verbinding. Het busvervoer binnen Zoetermeer valt vanaf 25 augustus 2019 onder de nieuwe busconcessie Haaglanden Streek.

HTM

In het ontwerp vervoerplan voor 2019, ingaande 9 december 2018, zijn er voor Zoetermeer twee wijzigingen in het netwerk voorgesteld. De belangrijkste wijziging is natuurlijk de doortrekking van tramlijn 4 tot aan het nieuwe OV-knooppunt station Lansingerland-Zoetermeer, waarbij ook de tussengelegen halte Van Tuyllpark wordt bediend. De frequentie van tramlijn 4 blijft gelijk aan de huidige, inclusief de versterkingsritten. HTM neemt ook het nieuwe opstel emplacement tussen Van Tuyllpark en station Lansingerland-Zoetermeer in gebruik.

De tweede wijziging betreft een kleine toevoeging in de route van nachtbus N6. Het blijkt binnen de huidige omlooptijd van lijn N6 mogelijk om de route iets uit te breiden en de halte “Miss Etam”, nabij de rotonde Stephensonstraat / Oostweg, aan te doen. Daarmee komt de bus dichter bij Oosterheem.

Daarnaast zal ook HTM de zomerdienstregeling van zeven naar zes weken verkorten. Overige zaken; buiten de reactiemogelijkheid van het vervoerplan 2019 vallend De volgende informatie valt buiten de ingediende vervoerplannen en inspraakprocedures, maar het geeft de raad wel informatie over actuele zaken in het openbaar vervoer.

Busconcessie Haaglanden streek

De biedingen van de nieuwe vervoerders worden vanaf 9 mei 2018 door een team van de MRDH, waarin ook de gemeente Zoetermeer is vertegenwoordigd, beoordeeld. Op 11 juli 2018 wordt de nieuwe vervoerder van de concessie bus Haaglanden streek bekend gemaakt. Dan moet blijken welke plannen de vervoerder heeft voor Zoetermeer en de regio. De nieuwe dienstregeling gaat in op 25 augustus 2019, zodat de nieuwe vervoerder ruim een jaar de tijd heeft om zijn plannen te implementeren.

Arriva

De buslijnen in en om Zoetermeer die buiten de concessie van de MRDH vallen worden in opdracht van de provincie Zuid Holland uitgevoerd door Arriva.

Nachtbus Zoetermeer-Leiden, lijn 800

De nachtbus, die op initiatief en kosten van de Zoetermeerse raad als pilot vanaf de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 december 2017 in de weekenden rijdt, is voortvarend van start gegaan met een groeiend aantal reizigers. De evaluatie van deze lijn vindt plaats in april/mei 2018. Afhankelijk van de resultaten en overleg met de provincie Zuid Holland zou de bus dan in het reguliere dienstenpakket vanaf september 2018 opgenomen kunnen worden.

Om een mogelijk gat in de dienstregeling te voorkomen tussen het einde van de pilot en het begin van de nieuwe dienstregeling is in goed overleg tussen Arriva en de gemeente Zoetermeer besloten om de huidige pilotperiode met 7 weken te verlengen. In de praktijk eindigt de pilot dan niet op zaterdag 7 juli, maar rijdt de bus ook in de zomermaanden door t/m zaterdag 25 augustus 2018. Ook met deze verlenging blijft de pilot ruim binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget van € 50.000.

Regiolijnen

Op dit moment werkt Arriva plannen uit om het lijnennet in de regio Zuidplas (driehoek Zoetermeer-Rotterdam-Gouda) aan te passen, waarbij ze inspelen op ontwikkelingen in het gebied (o.a. de nieuwe OV-knoop Station Lansingerland-Zoetermeer en woningbouw Zuidplas) en vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten aansluiten. Arriva probeert om zo veel mogelijk parallel rijden te voorkomen en buslijnen bij het nieuwe OV knooppunt Lansingerland-Zoetermeer te laten beginnen. De hiermee te besparen kosten denkt Arriva in te zetten voor het verhogen van de frequenties. De komende weken werkt Arriva het plan verder uit en wordt het onderdeel van het Vervoerplan 2019, dat wordt ingediend bij de opdrachtgever Provincie Zuid Holland rond 1 juni 2019.

NS

Op 9 december 2018 opent het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer. De voor dit station benodigde extra reistijd voor de Sprinters heeft NS gevonden door de Intercity en de Sprinter van en naar Den Haag Centraal op station Gouda korter op elkaar te laten volgen.
Vanaf 9 december 2018 stoppen de Sprinter en Intercity tussen Utrecht en Den Haag op station Gouda naast elkaar op hetzelfde perron. Hierdoor vervalt de lange wacht-/passeertijd voor de Sprinters op station Gouda Goverwelle en verschuiven de vertrektijden van de Intercity’s van/naar Den Haag Centraal met 2 minuten. Door deze aanpassing is het voor de NS dienstregeling definitief niet nodig om de Intercity in Zoetermeer te laten stoppen. Dit is reeds in het najaar van 2017 besloten en toen met de raad gecommuniceerd.

Belangrijkste effecten voor treinreizigers van en naar Zoetermeer


  • Station Lansingerland-Zoetermeer gaat in beide richtingen, net als op de huidige stations Zoetermeer en Zoetermeer Oost, 4x per uur (avonduren en weekend: 2x per uur) door Sprinters bediend worden;
  • Op het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer ontstaan goede overstapmogelijkheden op het regionale openbaar vervoersysteem, zoals tramlijn 4 en diverse buslijnen;
  • Van/naar Gouda een 2 minuten langere reistijd door de extra stop in Lansingerland-Zoetermeer. Door een kortere overstaptijd in Gouda blijft de netto reistijd van/naar Utrecht gelijk;
  • Voor de sprinter tussen Gouda en Utrecht vervalt de lange stoptijd in Gouda-Goverwelle en Woerden;
  • Van/naar Zoetermeer vervalt in Gouda de rechtstreekse overstap in/uit de richting Zwolle, Groningen en Leeuwarden. Ondanks de extra overstap in Utrecht wordt de reistijd niet langer;
  • Van/naar Zoetermeer vervalt in Gouda 2x per uur de rechtstreekse overstap in/uit de richting Amersfoort. Reizigers moeten extra overstappen in Utrecht. Wel blijft 2x per uur in Gouda de overstap op de Intercity’s van/naar Amersfoort Schothorst bestaan;
  • De overstap in Gouda tussen de Sprinters van/naar Rotterdam en van/naar Den Haag wordt ca. een kwartier. Dit is alleen van belang voor reizigers tussen Zoetermeer en Nieuwerkerk a/d IJssel, Capelle Schollevaar en Rotterdam Noord

Reactie achterlaten