Subsidie voor sociale veiligheid Zoetermeer Stadslijn

Het dagelijks bestuur van het stadsgewest Haaglanden heeft besloten om de gemeente Zoetermeer
een eenmalige subsidie te verlenen van €50.000 voor de verbetering van de sociale veiligheid op
de Zoetermeer Stadslijn. De gemeente Zoetermeer gaat met deze bijdrage een particulier
beveiligingsbedrijf inhuren ter ondersteuning van de lik-op-stuk-acties die de komende maanden
worden gehouden door de politie Haaglanden, NS Reizigers en de KLPD/Spoorwegpolitie.

Eerder gaf het stadsgewest al een subsidie van €42.000, waarmee in 2003 particulier
beveiligingspersoneel op de Zoetermeer Stadslijn kon worden ingezet ter ondersteuning van de
lik-op-stuk-acties. Deze acties hadden toen als resultaat dat het aantal incidenten sterk
daalde en de kaartverkoop was gestegen. Daarom is in december 2003 het Handhavingsarrangement
Zoetermeerstadslijn ondertekend voor een integrale en structurele aanpak van de problemen door
de gemeente Zoetermeer, NS, politie Haaglanden, KLPD/Spoorwegpolitie en het Openbaar
Ministerie.

Het stadsgewest Haaglanden ontvangt geld van het Rijk voor beleid en uitvoering van maatregelen
ter verbetering van de sociale veiligheid in en rond het openbaar vervoer. Het verlenen van
deze subsidie is volgens portefeuillehouder Verkeer en Vervoer, de heer B.J. Bruins, daarom een
logisch gevolg. “Het stadsgewest heeft sociale veiligheid in en rond het OV hoog op de agenda
staan en wil hierin een stimulerende en coördinerende rol vervullen. Voor een succesvolle
aanpak is samenwerking tussen gemeenten, politie en vervoersbedrijven van groot belang.”

Letterlijk persbericht Stadsgewest Haaglanden
5 februari 2004

Harde aanpak op de Zoetermeer Stadslijn

Wil overlast, geweld en agressie op de Zoetermeer Stadslijn structureel worden teruggedrongen,
dan blijft een integrale aanpak noodzakelijk. Die integrale aanpak krijgt alleen vorm als alle
betrokken partijen structureel hun verantwoordelijkheid nemen. En die verantwoordelijkheid moet
in het belang van de reiziger genomen worden. Dit is de kern van de presentatie van Edo Haan
(wethouder Verkeer en Vervoer, Zoetermeer) op het jaarcongres ‘Sociale Veiligheid in het
openbaar vervoer’, dat woensdag 28 januari plaatsvindt in het Hilton Hotel in Rotterdam.

“De NS moeten de perrons en de treinen ‘schoon en heel’ houden, openheid en duidelijkheid geven
over bijvoorbeeld incidenten, reizigersaantallen en de kaartverkoop en voldoende vaste
conducteurs inzetten. Wie over de schreef gaat, moet hard worden aangepakt. Hier ligt een
belangrijke taak voor met name de Spoorwegpolitie. Maar NS en Spoorwegpolitie kunnen het niet
alleen. Daarom ben ik ook blij dat het Stadsgewest Haaglanden hoogstwaarschijnlijk ook dit jaar
opnieuw een subsidie van 50.000 euro gaat toekennen aan de gemeente Zoetermeer voor extra
toezicht van een particulier beveiligingsbedrijf op de Zoetermeerstadslijn. En ‘last but not
least’, tegen vooral de jonge reizigers in de avonduren en het weekend zou ik willen zeggen:
doe normaal!” aldus de wethouder.

In zijn presentatie blikt Edo Haan terug. In 2000 is een convenant tussen de betrokken partijen
gesloten. Dit bleek onvoldoende om de Zoetermeerstadslijn structureel veiliger te maken.
Dieptepunt was de ernstige mishandeling van een broer en zus in de herfst van 2002. Dit
incident leidde tot grootschalige lik-op-stuk-acties op en rond de Zoetermeerstadslijn in de
periode van december 2002 tot en met februari 2003, met grote personele inzet van de
regiopolitie Haaglanden, KLPD-Spoorwegpolitie en NS Reizigers. Nadien werd gedurende een aantal
maanden een particulier beveiligingsbedrijf ingezet. De acties hadden veel succes en de
Zoetermeer Stadslijn werd duidelijk veiliger. Ook de kaartverkoop uit automaten nam spectaculair
toe.

In de loop van 2003 worden de positieve effecten minder. Edo Haan: “Voor mij het bewijs dat een
structurele aanpak noodzakelijk is.” Deze structurele aanpak krijgt vorm aan de hand van het
Handhavingsarrangement Zoetermeerstadslijn dat december 2003 is ondertekend door de gemeente
Zoetermeer, NS, regiopolitie Haaglanden, KLPD-Spoorwegpolitie en het Openbaar Ministerie.
Afspraak is onder meer dat het cameratoezicht in de treinen wordt uitgebreid tot alle
treinstellen. Gemeente en NS gaan er zorg voor dragen dat de stations en de directe omgeving
‘schoon en heel’ zijn.

Edo Haan: “Het is nu aan álle betrokken partijen om op een goede manier invulling te geven aan
het arrangement en elkaar aan te spreken op elkaars verantwoordelijkheden. Tot de komst van
Randstadrail halverwege 2006 mag de Sprinter niet verder verloederen. Dit is in het belang van
de reiziger.”

Reactie achterlaten