Opheffing reservering Katwijkerlaantracé ZoRo

In het MIP 2004 is afgesproken voor een viertal projecten een projectvoorstel voor te leggen
aan de Raad voor de begrotingsbehandeling. Dit advies bevat de businesscase:
Katwijkerlaantracé.

Het college heeft besloten om, vooruitlopend op de besluitvorming over het opheffen van de
reservering van de zone Katwijkerlaantracé voor OV-doeleinden door de Provincie, over te gaan
tot aanvulling van deze businesscase met een beoordeling van de investering op basis van een
alsdan voor te leggen programma en fasering in de vorm van een ontwikkelingsvisie en houdt tot
dat moment de initiatieven aan voor de (her)ontwikkeling van het Katwijkerlaantracé.

Letterlijk citaat: Agenda raadvergadering Raadscommissie Openbare Ruimte 10 februari 2004

‘Katwijkerlaan nodig voor ov’

De plannen die de gemeente Zoetermeer heeft met het zogenoemde Katwijkerlaantracé zijn
voorlopig in strijd met het streekplan van de provincie Zuid-Holland. Dat betekent dat
Zoetermeer waarschijnlijk de komende jaren geen huizen op het tracé in de wijk Rokkeveen kan
bouwen.

De gemeente wil dat wel heel graag. Buiten de stad is de grond voor woningbouw uitgeput, en in
Rokkeveen is op korte termijn veel behoefte aan woonzorgcomplexen voor senioren. Zoetermeer
vergrijst de komende jaren sterk en met name Rokkeveen. Ook voor jongerenwoningen is het gebied
volgens de gemeente zeer geschikt. De locatie is nodig om het inwoneraantal en het
voorzieningenniveau van de gemeente op peil te houden.

Dat staat in een toekomstvisie van de gemeente over de bewuste strook grond. In het gebied is
volgens de gemeente plaats voor 95 woningen, 16 appartementen, eventueel verbonden aan een
steunpunt voor zorg van 1500 vierkante meter. Dan is er nog ruimte voor drie woon-werkwoningen
en 230 parkeerplaatsen. Er blijft ruimte over voor nadere invulling.

De strook is lange tijd gereserveerd geweest voor een nieuwe treinlijn naar Rotterdam.
Provincie, gemeente en andere partijen hebben een tijd geleden al besloten om van dit tracé af
te zien om dat hij via een omweg naar Rotterdam loopt. Zoetermeer wil de verkeersbestemming in
het bestemmingsplan wijzigen in woonbestemming.

Volgens een woordvoerder van de provincie zou een dergelijke verzoek op dit moment niet zoveel
kans maken. “Deze zone is weliswaar niet meer gereserveerd voor vervoer naar Rotterdam, maar
blijft in het streekplan staan voor hoogwaardig openbaar vervoer naar Delft.” Het argument van
de gemeente Zoetermeer dat een doorgaande bus gebruik kan maken van de nieuw aan te leggen N470
gaat volgens de woordvoerder niet op: “Dat is geen hoogwaardig openbaar vervoer. Die bus krijgt
geen aparte baan en staat dus in de file.”

Groene zone

De gemeente Zoetermeer somt een groot aantal argumenten op die woningbouw in dit gebied bijna
onvermijdelijk maken. Zo wil de provincie dat de gemeente zoekt naar binnenstedelijke
bouwlocaties. Het Katwijkerlaantracé zou daarnaast ook een groene zone kunnen vormen tussen het
Balijbos en het Noord-Aa gebied, waarin de noodzakelijke extra waterberging kan worden
opgenomen. Een fietsroute door het gebied past in het hoofdnetwerk van Zoetermeer.

De gemeente Zoetermeer realiseert zich dat er nog veel onzekerheden zijn over de toekomst van
het gebied. Ze houdt dan ook rekening met een ‘langdurig juridisch traject’ om het doel te
bereiken. Ook de woordvoerder van de provincie gaat uit van de lange termijn: “Het is nu aan de
gemeente Zoetermeer om ons te overtuigen. Er kan sprake zijn van voortschrijdend inzicht bij de
provincie. Maar dat kan jaren procederen kosten.”

De raadscommissie voor Openbare Ruimte bespreekt de toekomstvisie morgenavond.

Letterlijk bericht Haagsche Courant van
9 februari 2004

Zorgen PvdA en D66 Katwijkerlaantracé

De Zoetermeerse raadsleden van D66 en PvdA maakten zich gisteravond in de commissie openbare
ruimte zorgen over de plannen van de provincie met het zogenaamde Katwijkerlaantracé.

De provincie Zuid-Holland wil die strook grond blijven reserveren voor hoogwaardig openbaar
vervoer -dat is een vrijliggende busbaan of een tramverbinding- terwijl de gemeente Zoetermeer
druk plannen maakt voor woningbouw op die locatie. Het gelijknamige raadslid van D66, Willem
Bos, pleitte voor een ‘Bos-variant’: huizen op palen waar op termijn een treintje onderdoor kan
rijden. Wethouder Haan vond het wel een aardig idee.

Wethouder Fijen had er vertrouwen in dat hij de provincie kon overtuigen van zijn standpunt. De
nog aan te leggen weg N470 kan dan volgens het college als busbaan dienen. Dat de bus daar
volgens de provinciewoordvoerder in de file staat liet het college buiten beschouwing.

Letterlijk bericht Haagsche Courant van
11 februari 2004

Reactie achterlaten