Omgevingswerken Randstadrail

Commissiestuk 040214 Versie: 01-06-2004

Omgevingswerken Randstadrail

Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan

Mede verantw. F.W. van Gils ir. Bé Emmens

Hoofdafd. Sw, ing.bureau stadswerken zoetermeer

P.A.M. Steijn

Behandelschema

COR 15-06-2004

RAAD 28-06-2004

Korte omschrijving

In Zoetermeer wordt door de projectorganisatie RandstadRail de bestaande Zoetermeerlijn omgebouwd en de Oosterheemlijn aangelegd. Met het project RandstadRail wordt een kwaliteitsslag gemaakt in het Openbaar Vervoer, waarmee de aantrekkelijkheid van dit product wordt verhoogd. In relatie tot de komst van RandstadRail zal door de gemeente Zoetermeer de directe omgeving van de bestaande stations worden opgewaardeerd door het realiseren van aanvullende fietsvoorzieningen, het aanpassen van het verlichtingsniveau, het elimineren van onoverzichtelijke hoekjes en gaatjes, het aanpassen van groenvoorzieningen, het renoveren van bruggen (Voorweg en Palenstein), het realiseren van een ondergronds milieustation (Leids Wallen) en de inpassing van de Oosterheemlijn in Seghwaert. Voorgesteld wordt er mee in te stemmen dat de raad wordt verzocht het PID “omgevingswerken RandstadRail” vast te stellen en een krediet van in totaliteit € 5.054.000 ter beschikking te stellen.

Toelichting

Inleiding

In Zoetermeer wordt door de projectorganisatie RandstadRail de bestaande Zoetermeerlijn omgebouwd en de Oosterheemlijn aangelegd. Met het project RandstadRail wordt een kwaliteitsslag gemaakt in het Openbaar Vervoer, waarmee de aantrekkelijkheid van dit product wordt verhoogd. Dit komt onder andere tot uitdrukking in nieuw materieel, hoge frequenties en het opwaarderen (facelift en verbeteren toegankelijkheid) van de bestaande haltes van de Zoetermeerlijn.

In relatie tot de komst van RandstadRail zal door de gemeente Zoetermeer de directe omgeving van de bestaande stations worden opgewaardeerd door het realiseren van aanvullende fietsvoorzieningen, het opwaarderen van het openbaar gebied (herstraten) het aanpassen van het verlichtingsniveau, het elimineren van onoverzichtelijke hoekjes en gaatjes, het aanpassen van groenvoorzieningen, het renoveren van bruggen (Voorweg en Palenstein), het realiseren van een ondergronds milieustation (De Leyens) en de inpassing van de Oosterheemlijn in Seghwaert. Met het project RandstadRail wordt bijgedragen aan een beter en (sociaal) veiliger gebruik van RandstadRail als totaal. Met de omgevingswerken is het resultaat meer dan de som der delen.

Voorgesteld wordt het PID “omgevingswerken RandstadRail” vast te stellen en de raad te verzoeken een krediet van in totaliteit € 5.054.000,00 ter beschikking te stellen.

Projectopdracht

Binnen dit project zijn globaal twee onderdelen te onderscheiden. Ten behoeve van de aanleg van de Oosterheemlijn en de ombouw van de bestaande Zoetermeerlijn is ambtelijke en bestuurlijke ondersteuning van het proces noodzakelijk. Het betreft hier onder andere het toetsen van ontwerpen van RandstadRail, beschikbaar stellen van werkterreinen en communicatie naar burgers en bestuur.

Daarnaast worden er omgevingswerken uitgevoerd. De omgevingswerken zijn alle werkzaamheden die buiten de scope van RandstadRail vallen. Randstadrail legt een nieuwe spoorlijn in Oosterheem aan, inclusief 3 nieuwe stations en past de huidige haltes van de Zoetermeerlijn aan. Daartoe worden de perrons verlaagd danwel de sporen verhoogd, worden liften geplaatst, en worden de kappen op de perrons vernieuwd. Binnen de omgevingswerken wordt de directe omgeving van de stations aangepast en opgewaardeerd. Het algemene doel is het verhogen van het gebruik van RandstadRail door onder andere het verbeteren van de sociale veiligheid en leefbaarheid. Tevens wordt waar nodig de bestrating in de omgeving van de stations aangepakt en worden de fietsvoorzieningen waar nodig aangepast of uitgebreid. De werkzaamheden per station zijn als volgt:

Voorweg

Renoveren fietsbrug

Kiss-and-Ride voorziening aanpassen en upgraden

Aanpassen fietsvoorzieningen

De Leyens

Aanpassen trappen naar de perrons en aanleg voetpad

Realiseren aansluiting fiets/voetgangersbruggetje

Aanpassen verlichting onder spoor

Leidse Wallen

Vernieuwen openbare buitenruimte winkelgebied

Schoonmaken treinviaduct

Realisatie milieuplein

Toevoegen fietsenstallingen

Seghwaert

Schoonmaken en verlichten onderdoorgang

Afsluiten ruimte tussen winkeltjes

Herinrichten openbare ruimte

Toevoegen fietsenstallingen

Palenstein

Herinrichten bestaande parkeer-/toegangsstrook

Opknappen hellingbaan

Opknappen fiets-/voetgangersbrug

Stadhuis

Herinrichten noordelijk perron

Opknappen plafond en kolommen noordelijk perron

Opknappen verlichting Noordelijk perron

Herinrichten zuidelijk perron

Opknappen plafond en kolommen zuidelijk perron

Opknappen verlichting zuidelijk perron

Dorp

Vernieuwen verharding voetpaden en opknappen/verbeteren groenvoorzieningen

Delfse Wallen

Vernieuwen verharding voetpaden en opknappen/verbeteren groenvoorzieningen

Driemanspolder

Verbeteren fietsenstallingen

Toevoegen stukje groen

Meerzicht

Sloop Uiterwaard 2a

Herstraten omgeving station

Vernieuwen parkeerterrein

Plaatsen fietsenstallingen

Buytenwegh

Schoonmaken onderkant spoor

Opknappen verbeteren verlichting

Trace Seghwaert – Ruimtebaan

Fietspad en voetpad verleggen en herinrichten als groen

Vernieuwen openbare weg inclusief parkeerplaatsen

Inrichten groen incl. voetpad met parkeerplaatsen

Aanbrengen Openbare Verlichting

Trace Ruimtebaan – grens Oosterheem

Herinrichten groen

Aanleg voetpad

Verplaatsen bomendepot

Verplaatsen baggerdepot

Financiële raming

De financiële raming van het project (prijspeil 2004) is als volgt opgebouwd. Deze raming is inclusief 15% onvoorzien en inclusief € 79.357,00 financieringsrente. In het boekje omgevingswerken is het verder uitgesplitst.

Voor het totale project is een bedrag van € 5.750.000,00 exclusief BTW benodigd. Hiervoor is de volgende dekking:

Uit de grondexploitatie Oosterheem wordt € 5.267.737,20 van de in de grondexploitatie Oosterheem opgenomen garantstelling voor de meerkosten van de Oosterheemlijn die als vervroegde winstafdracht wordt uitgekeerd. In de grondexploitatie Oosterheem is met deze betaling reeds rekening gehouden.
Deze middelen worden gestort in de algemene reserve.

Vanuit de grondexploitatie Centrum Meerzicht wordt € 152.361,00 bijgedragen aan het project omgevingswerken ten behoeve van dekking van werkzaamheden welke normaliter binnen het project Centrum Meerzicht zouden worden uitgevoerd;

Vanuit de voorziening Groot Onderhoud wordt € 330.000,00 bijgedragen aan het project omgevingswerken ten behoeve van dekking van het herstraten in Meerzicht, welke werkzaamheden anders in 2005 door Beheer en Onderhoud zouden worden uitgevoerd.

Te nemen besluit B&W

De raad voor te stellen

Het Project Initiatie Document conform de Prince 2 systematiek en het bijbehorende boekje omgevingswerken vast te stellen;

De scope van het project omgevingswerken zoals beschreven in het boekje omgevingswerken vast te stellen;

Met bijgevoegde begrotingswijziging in te stemmen en een krediet van € 5.054.000,00 ter beschikking te stellen voor het project omgevingswerken RandstadRail;

Met bijgevoegde begrotingswijziging in te stemmen met extra beheerslasten voor de omgevingswerken ad € 57.500,00 structureel per jaar ingaande per 2007 hiervoor wordt een gekapitaliseerd bedrag ad €700.000,00 in de Algemene Reserve gestort

Deze kosten te dekken met:

€ 5.267.737,20 van de in de grondexploitatie Oosterheem opgenomen garantstelling voor de meerkosten van de Oosterheemlijn die als vervroegde winstafdracht wordt uitgekeerd. In de grondexploitatie Oosterheem is met deze betaling reeds rekening gehouden;

Deze middel worden gestort in de algemene reserve

€ 152.361,00 uit de grondexploitatie Meerzicht Centrum conform raadsbesluit 030234. In de grondexploitatie Meerzicht Centrum is hier rekening mee gehouden;

€ 330.000,00 uit de voorziening Groot Onderhoud;

Reactie achterlaten