Ombouw Zoetermeerlijn i.v.m. lightrail

Commissiestuk 030438 Versie: 29-08-2003

Ombouw Zoetermeerlijn i.v.m. lightrail.

Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan

Hoofdafd. Sw, ing.bureau Stadswerken Zoetermeer

mr. Ing P.J. de Visser

Behandelschema BW 17-06-2003

COR 10-09-2003

Korte omschrijving

In het kader van de realisatie van het project RandstadRail wordt de bestaande Zoetermeerlijn omgebouwd. Hierbij wordt de infrastructuur aangepast aan het nieuwe materieel en worden de stations opgewaardeerd. In het kader van de planvorming is het VO+ opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 juni 2003 ingestemd met het voorgestelde VO+. Op 3 juli 2003 heeft er een inloopavond plaatsgevonden. Het VO+ en het verslag van de inloopavond worden u ter kennisname aangeboden.

Inleiding

In het kader van de realisatie van het project Randstadrail wordt de bestaande Zoetermeerlijn omgebouwd. Deze ombouw is tweeledig. Enerzijds wordt de infrastructuur aangepast om deze geschikt te maken voor de nieuwe lightrail voertuigen, met andere kenmerken dan de huidige sprinters. Anderzijds worden de stations opgewaardeerd voor wat betreft beeldkwaliteit, reizigerscomfort en sociale veiligheid. In het kader van de planvorming is het “Voorlopig ontwerp-plus (VO+), ombouw Zoetermeerlijn” (Holland Railconsult, juni 2003) opgesteld, met het verzoek daarmee in te stemmen.

Achtergrond

Het voorlopig ontwerp plus (VO+) vormt een vervolg op het voorontwerp (VO) van 30 november 2001. Dit VO is nooit formeel vastgesteld en verdiende verdere uitwerking aangezien:

Bepaalde informatie ten tijde van het VO nog niet beschikbaar was (o.a. algemene vormgeving Randstadrail, reizigersaantallen, geluid);

Er meer locatiespecifiek ontworpen moest worden;

In het VO de keuze tussen diverse varianten en subvarianten werd opengelaten.

Het huidige VO+ is het resultaat van zorgvuldige afwegingen van de mogelijkheden die er zijn binnen het voor de ombouw van de Zoetermeerlijn vaststaande budget. Het VO+ in zijn huidige vorm biedt het beste “rendement” voor het ter beschikking staande budget. Het VO+ is een samenhangend geheel in de zin dat aanvullende investeringen op één specifieke locatie altijd ten koste zullen gaan van de investeringen op andere punten.

Ontwerp VO+

Het VO+ is gebaseerd op een samenhangende ontwerpvisie. Markante punten uit deze visie zijn:

Haltes worden compact en beheersbaar vormgegeven. Dit betekent dat de huidige neventoegangen, die niet centraal op het perron aanlanden, zoveel mogelijk verwijderd worden. De toegang op het perron wordt geboden middels een of twee centrale opgangen bestaande uit trap en lift. De bedrijfszekerheid van de liften en eventuele responstijd bij liftstoring vormen daarmee belangrijk punt van aandacht en zullen in de aanbesteding van het liftcontract nader vormgegeven worden. Op stations met lage reizigersaantallen zullen centraal gelegen hellingbanen gehandhaafd blijven (Stadhuis, Dorp, Delftsewallen) en worden geen liften geplaatst.

De overkappingen op de Zoetermeerlijn vormen een belangrijk beeldbepalend element en worden gedeeltelijk functioneel gerenoveerd (transparanter en beter onderhoudbaar gemaakt). Vanwege ingrijpende stationsaanpassingen worden geheel nieuwe kappen geplaatst op de stations Voorweg, Meerzicht (deze stations worden ietwat verschoven qua locatie) en Driemanspolder (zichtlocatie Randstadrail t.o.v. andere infrastructuur A12/ Goudselijn). Uitgangspunten hierbij zijn sociaal veiliger, functioneel transparant en goed onderhoudbaar. Het college sluit niet uit dat er op alle stations nieuwe kappen zullen komen.

Ten behoeve van een goede in- uitstap in het nieuwe Lightrail materieel worden de meeste perrons verlaagd. Alleen bij de stations De Leyens, Leidsewallen en Stadhuis wordt het spoor verhoogd uit financieel technisch oogpunt. Om overpad te voorkomen wordt tussen de sporen een hekwerk geplaatst.


De perrons van Randstadrail worden korter dan de huidige perrons aan de Zoetermeerlijn. De overgebleven perrondelen worden:

Verwijderd of

Afgesloten en heringericht als groenvoorziening. Dit is met name het geval op de perrondelen die deel uitmaken van een viaduct waardoor het uitermate kostbaar is deze te slopen of

Heringericht als looproute. Waar de perrons een belangrijke ontsluitingsfunctie hebben voor de omgeving worden deze heringericht als looproute. Dit is o.a. het geval bij Centrum West en Meerzicht.

Communicatie

De ruimtelijke consequenties van het de ombouw van de Zoetermeerlijn zijn beperkt. Daarnaast zijn veel van de technische maatregelen aan de infrastructuur een vaststaand gegeven. Zoals het zich nu laat aanzien kunnen de plannen voor de ombouw binnen bestemmingsplangrenzen gerealiseerd worden. Daarom wordt voorgesteld een informatietraject op te starten voor belanghebbenden en geïnteresseerden. Direct na instemming van het college met de plannen wordt het informatietraject opgestart, dus nog voordat het VO+ ter kennisgeving aan de raadscommissie openbare ruimte wordt gebracht. Dit laatste in verband met het zomerreces van de gemeenteraad.

Er wordt voorgesteld om ten behoeve van dit informatietraject een centrale avond te organiseren waar de plannen voor de ombouw van de Zoetermeerlijn aan het publiek worden gepresenteerd en waar er ruimte is voor het stellen van vragen en het maken van opmerkingen.

Natuurlijk staat het belanghebbenden vrij om zienswijzen, bezwaar en/of beroep aan te tekenen in de daarvoor ter beschikking staande mogelijkheden in het kader van vergunningverlening.

Mochten de plannen voor de ombouw onverhoopt niet binnen de bestemmingsplangrenzen gerealiseerd worden dan zullen de daartoe benodigde planologische procedures opgestart worden, waarbij inspraak voor belanghebbenden een wettelijke vereiste is.

Het streven is er op gericht om de ombouw van de Zoetermeerlijn gelijktijdig met de ingebruikname van de rest van Randstadrail op 1 juli 2006 afgerond te hebben.

Inloopavond 3 juli 2003

Om bewoners van Zoetermeer en andere belanghebbenden te informeren over het VO+ is op 3 juli 2003 een inloopavond georganiseerd in het Stadhuis. Per halte zijn de plannen getoond en de aanwezigen konden vragen stellen aan vertegenwoordigers van de gemeente Zoetermeer, projectorganisatie Randstadrail, Holland Railconsult en Prorail. Aan de hand van de (meest) gestelde vragen is een verslag van deze avond gemaakt. Het verslag is als bijlage 2 bijgevoegd.

Twee onderwerpen die het meest naar voren kwamen waren: het verwijderen van de hellingbanen en hiermee samenhangend de toegankelijkheid van de haltes voor mindervaliden.

Het verwijderen van de meeste hellingbanen riep veel vragen op. Met name de functie die ze op dit moment hebben als liften door een storing buiten gebruik zijn en de functie als (informele) neventoegangen van uit de wijken.

Vanwege een verbetering van de sociale veiligheid, spoorveiligheid en onderhoudbaarheid wordt door RandstadRail gekozen voor compacte stations met een korter perron en centrale op- en afgangen. De diverse hellingbanen, trappen en paadjes die overal op de perrons uitkomen zijn op de meeste stations niet in dit concept in te passen. Met het oog op de beschikbaarheid van de liften en daardoor de toegankelijkheid voor mindervaliden worden hoge eisen gesteld aan de leverancier van de liften en de tijden waarbinnen een storing verhopen moet zijn.

Financiën

De bouwkosten voor het project ombouw Zoetermeerlijn wordt gefinancierd uit het Randstadrail projectbudget van de Gemeente Den Haag en heeft daarmee dus geen financiële consequenties voor de Gemeente Zoetermeer.

Reactie achterlaten