Bouwvergunningen RandstadRail gelijkrichterstations en geluidoverlast

APV-ontheffing

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat zij aan Heijmans Zoetermeerlijn een ontheffing hebben verleend van het verbod toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben op zodanige wijze dat voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. De ontheffing is geldig voor zaterdag 22 oktober en zondag 23 oktober 2005 van 07.00 tot 19.00 uur ten behoeve van werkzaamheden aan het sprinterstation Stadhuis, Palenstein, alsmede van 07.00 tot 22.00 uur t.b.v. het station Voorweg.

Indien u zich niet kunt verenigen met dit besluit, bestaat voor u, op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de mogelijkheid om binnen zes weken na publicatie een gemotiveerd bezwaar in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer (Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer).

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Hiertoe kunt u op grond van het bepaalde in artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Gravenhage (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag). Volledigheidshalve wijzen wij u er op dat daarvoor vereist is dat u een bezwaarschrift tegen het besluit hebt ingediend en dat u een spoedeisend belang hebt bij het treffen van die voorziening.

Vanaf maandag 26 september 2005 liggen gedurende zes weken de beschikkingen en de hierop betrekking hebbende stukken voor iedereen ter inzage bij de balie 26 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1.

Voor nadere inlichtingen kan contact worden opgenomen met voornoemde afdeling, telefoon (079) 346 8284/346 8298.

Aanvragen reguliere bouwvergunning

Akkerpad voor het bouwen van een gelijkrichterstation t.b.v. RandstadRail t.n.v. Projectorganisatie RandstadRail te Den Haag (bouwplannr. BR2005968);

Spruitkoolakker t.o. nr. 50 voor het bouwen van een gelijkrichterstation t.b.v. RandstadRail t.n.v. Projectorganisatie RandstadRail te Den Haag (bouwplannr. BR2005970);

Meerzichtlaan t.h.v. discotheek voor het plaatsen van een spoorbeveiligingsruimte t.b.v.RandstadRail t.n.v. Projectorganisatie RandstadRail te Den Haag (bouwplannr. BR2005987);

Akkerpad voor het plaatsen van een spoorbeveiligingsruimte t.b.v. RandstadRail t.n.v. Projectorganisatie RandstadRail te Den Haag (bouwplannr. BR2005991).

Reactie achterlaten