Commissie Openbare Ruimte over treinloze periode 2006

Stadsnieuws vergadering commissie openbare ruimte 13-10-2005

De voorzitter wijst erop dat vorige week vrijdag een notitie rond RandstadRail is gedistribueerd. Mevrouw Van Zantvoort heeft gevraagd deze te agenderen.

Van belang is verder dat op 21 september 2005 in Haaglandenverband over de kredietvotatie, die is gemoeid met het vervangen van de krakeling, wordt gesproken. Vanuit Zoetermeer zal een bepaalde opvatting moeten worden meegegeven aan de AB-delegatie.

Volgens mevrouw Van Zantvoort (PvdA) is de buitendienststelling in 2006: ‘de zomer van RandstadRail’ een belangrijk punt. Spreekster heeft begrepen dat deze een maand naar voren wordt gehaald en dat daarmee de Sprinterloze periode niet twee maar drie maanden is. Dit is reden genoeg er nog eens goed naar te kijken en dan niet in de begeleidingscommissie, maar in de commissie OR of in de raad, die daarvan iets kunnen vinden.

De PvdA-fractie is bezorgd en heeft de volgende vragen:


  • Is inzicht te geven in de maatregelen die concreet worden getroffen om de gevolgen voor de reizigers zo klein mogelijk te houden? Met zijn allen zou moeten worden geke-ken hoe dit zo goed mogelijk kan worden opgevangen.
  • In de stukken wordt gesproken van een goed dekkend busnet, maar de fractie wil onder-zocht zien wat het kost als de Sprinterreizigers in de bewuste periode met korting of misschien zelfs gratis naar Den Haag zouden kunnen reizen.
  • Wil de wethouder de mogelijkheden van het realiseren van gratis bewaakte fietsenstal-lingen laten onderzoeken?
  • Wat denkt de wethouder van Park&Ride-voorzieningen en wat denkt hij te doen aan het mogelijk maken van extra parkeren.
  • Hoe is het vervoer binnen Zoetermeer concreet geregeld? Is het mogelijk vanuit Zoeter-meer bussen direct te laten rijden naar andere bestemmingen, bijvoorbeeld Leidschen-dam, Voorburg of Den Haag?


Indien nog geen concreet antwoord is te vinden vraagt de PvdA de wethouder onderzoek te doen en met het stadsgewest -opnieuw- het gesprek te openen. De PvdA hoort graag van de andere fracties hoe zij hierin staan.

Mevrouw Plantinga (VVD) merkt op dat de voortgang van RandstadRail allen betreft. Die gaat de fractie, maar ook spreekster zelf nauw aan het hart. Het ligt voor de hand dat er ontwikkelingen zijn. Men wil de vervanging van de rails om een aantal moverende redenen naar voren trekken. Daarvoor heeft de VVD begrip.

De wethouder heeft aangegeven dat hij zijn best doet en heeft gedaan om vervangend vervoer voor alle betrokkenen zo goed mogelijk te regelen. Het is voor de fractie van belang dat de mensen die van verder komen naar het station kunnen en dus een goede busverbinding hebben. Spreekster vertrouwt erop dat dit gaat gebeuren; men kan niet verwachten dat de meeste mensen op de fiets moeten springen om bij het station te komen; velen zal dat niet meer lukken.

De kredietinvestering hiervoor is het gevolg van het feit dat de reconstructie naar voren wordt getrokken. Het is gewoon zo. Het is een gigantisch project; er komt een nieuw systeem aan en men zal alles op alles moeten zetten om een en ander -ook in de omgeving- binnen een bepaalde termijn te realiseren.

Als men binnen het budget blijft is de VVD-fractie zeer blij dat alles op alles wordt gezet om het vervoer per lightrail zo snel mogelijk te realiseren.

Over gratis vervoer wil de fractie überhaupt niet spreken. Het moet wel zo zijn dat de Sprinterreizigers zodanig kunnen reizen dat zij er weinig last van hebben en dat de Zoetermeerse burgers tegemoet worden gekomen.

Spreekster vraagt wat wordt verstaan onder rolstoeltoegankelijkheid. Kunnen ook brede rolstoelen gebruikmaken van RandstadRail?

De heer Van den Bosch (GroenLinks) is van mening dat extra reistijden voor de Zoeter-meerse burgers zo veel mogelijk beperkt moeten blijven. Hij vraagt of extra kosten door het niet kunnen gebruiken van de lijn kunnen worden gecom-penseerd.

Wethouder Haan is zich zeer wel bewust van zijn actieve informatieplicht naar deze commissie toe. Hij gebruikt de begeleidingscommissie niet als excuus-Truus. Hij heeft deze als zeer waardevol ervaren en dat idee leeft volgens hem ook bij de leden.

Mevrouw Van Zantvoort is bezorgd over de ontwikkelingen.

Het is dan wel een forse tegenvaller dat de Sprinterloze geen twee maar drie maanden duurt, maar Zoetermeer is in de gelukkige omstandigheid dat zij beschikt over de meeste stations van Nederland. Daarvan blijven er twee over aan de Goudse lijn: Zoetermeer Oost en Zoetermeer Driemanspolder. Daarvan zal volop gebruik worden gemaakt. De gemeente is via Haaglanden in gesprek met Connexxion en de Nederlandse Spoorwegen.

Eind van het jaar 2005 wil men communiceren als het pakket helder is; het is nu nog onder voorbehoud:

De NS wil per uur twee extra stoptreinen in beide richtingen laten rijden op het traject Gouda – Den Haag. Die stoppen dus op beide Zoetermeerse stations.

Binnen Zoetermeer wordt nagedacht over twee separate busroutes, die elk de helft van de huidige sprinterstations afrijden; in beide richtingen; elk kwartier. Dit vergt ongeveer twintig bussen inzet gedurende die drie maanden.

Ook de Hofpleinlijn gaat er drie maanden uit en er komen extra bussen van Pijnacker en de B-driehoek naar Zoetermeer-Driemanspolder, vice versa.

Uitgangspunt is dat de mensen die nu regulier gebruik maken van de Sprinter niet meer dan één overstap krijgen.

Daarnaast is het -om een extra overstap te voorkomen- nodig voor mensen die bij de Laan van Nieuw Oost-Indië moeten zijn of bij Leidschendam-Voorburg of Voorburg ’t Loo een rechtstreekse bus vanaf Driemanspolder te laten rijden. De mogelijkheden daarvan worden uitdrukkelijk bekeken.

De wethouder vraagt het mogelijk te maken een bewaakte gratis fietsenstalling in te richten voor die drie maanden. Sowieso is hij bezig met bewaakte fietsenstallingen aan beide zijden van de Mandelabrug. Daar worden nu veel fietsen gestolen, zeker aan de Rokkeveense kant. Er kan een combinatie zijn van mensen in de uitkering, die werkervaringsplaatsen bezetten. De bedoeling is de stalling aan de stadskant gedurende de drie maanden gratis te maken. Dat kost geld en de gemeente moet dat zelf betalen. De wethouder bekijkt of daarvoor in het tweede tussenbericht middelen kunnen worden gevonden. Hij vraagt hiervoor toestemming.

Daarnaast is de gemeente in gesprek met de eigenaar van het IBM-terrein, Breevast. Die wordt gevraagd voor drie maanden de parkeergelegenheid open te stellen. Dan komt men in de sfeer van Park + Ride. Dit is het pakket van flankeren de maatregelen, waaraan momen-teel wordt gewerkt.

Ten aanzien van de rolstoeltoegankelijkheid is er een probleem gebleken met scootmobielen. Men moet met de rug richting de rijrichting staan, zodat men bij plotseling remmen niet door de coupé vliegt. Men moet snel goed staan, omdat het in- en uitstappen anders te langdurig is. Van de scootmobielen die de gemeente Zoetermeer in ruime hoeveelheden heeft verstrekt is slechts twintig procent dusdanig geschikt dat snel de draaicirkel kan worden gemaakt. Hierover wordt nog nagedacht, maar de oplossing wordt gezocht in de sfeer van dat men, als men niet de goede scootmobiel heeft, deze kan ruilen. Het zal niet zo zijn dat voor iedereen een goede oplossing is te vinden. Soms zullen mensen met rolstoelen of scootmobielen moeten worden teleurgesteld. De wethouder komt hierop terug.

De bedoeling is dat het huidige treinkaartje toegang geeft tot de bus en de trein tot Den Haag.
Oorspronkelijk was de bedoeling dat de treinen niet verder zouden reizen dan tot Den Haag Centraal tot aan half december 2006, omdat er niet genoeg treinstellen waren.

Omdat er bij Den Haag Centraal niet kan worden gekeerd moet worden doorgereden door de tramtunnel en pas daarna kan worden gekeerd. Dat wil zeggen dat Zoetermeerders die dat willen vanaf 3 september rechtstreeks naar de Bijenkorf kunnen.

De commissie neemt met instemming kennis van de notitie.

Reactie achterlaten